Recommend Print

งานวัดวิถีใหม่ (Some New Way of Wat’s Work)

งานวัดวิถีใหม่ (Some New Way of Wat’s Work)

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live

เพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

178

เมื่อพูดถึง "งานวัด" เรานึกถึงอะไร?... ทำบุญ ออกโรงทาน หรือ ก่อกองทราย  แต่เบื้องหลัง "งานวัด" มีอะไรมากกว่านั้น ในมุมของของพระสงฆ์และวัด

ขอเชิญชวนมาทำความรู้จัก #งานวัดวิถีใหม่ และ มาร่วมกันหาคำตอบว่า

ศาสนประเพณี พิธีกรรมที่พอดี...ทำอย่างไร
ศาสนธรรม ปฏิบัติได้จริงไหม...ทำอย่างไร
ศาสนสมบัติกับการจัดการแนวใหม่ที่ดี...ดีอย่างไร

ใน “งานวัดวิถีใหม่ (Some New Way of Wat’s Work)” วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ที่ เพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

กำหนดการ

▶ Live ภาคเช้า

พิธีเปิด เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดย มีองค์ปาฐกและกล่าวสัมโมทนียกถา

• พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สุญญโต)
• พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโรภิกขุ)
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

ร่วมกับคณะสงฆ์ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

▶ Live ภาคบ่าย

เสวนา เพื่อขับเคลื่อนขยายผล เริ่มเวลา ๑๒.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.

๑๒.๔๕ น. ช่วงที่ ๑ หัวข้อ ศาสนสมบัติ กับการจัดการแนวใหม่ 

  • ประธาน พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตาปัญโญ)
  • วิทยากร พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ), ดร.บัณฑิต นิจถาวร, นพ.บัญชา พงษ์พานิช
  • ตัวแทนกรณีศึกษา พระมหาทวีป กตปุญโญ, พระมหาชุมพร ธัมมโฆสโก,พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)
  • คณะผู้วิจัย นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย, นายพีรพงษ์ บรรณาธรรม

๑๔.๐๐ น. ช่วงที่ ๒ หัวข้อ ศาสนธรรมและศาสนประเพณี...ทำอย่างไรให้เข้าถึงใจ

  • ประธาน พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สุญญโต)
  • วิทยากร พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธัมโม), พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ, ดร.วิรไท สันติประภพ
  • ตัวแทนกรณีศึกษา พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต), พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธัมโม), พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขนฺติพโล)*, นายวิบูลย์ ปราชญ์เรืองไกร
  • คณะผู้วิจัย นายไพโรจน์ สิงบัน, นายพุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, นางสาวณัทภัทรกร จุลรัตน์

๑๕.๑๕ น. สัมโมทนียกถา โดย พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สุญญโต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. ๐๙ ๖๘๑๕ ๓๕๕๕ คุณณัทภัทรกร