แนะนำหลักสูตรแพทย์แผนใจ เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจ ตามความรู้ของพระพุทธองค์

หลักสูตรแพทย์แผนใจ เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจ โดยอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์

Poster_แพทยแผนใจ_Square_AW_800jpg.jpg

ปัจจุบัน โรคทางกาย ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นั้น  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า สามารถช่วยรักษาเยียวยาได้เป็นอย่างดี ทำให้ปัญหาทางกายน้อยลงมาก มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ยืนยาวขึ้น

แม้ปัญหาทางกายน้อยลง แต่กลับพบว่าปัญหาทางจิตใจของมนุษย์กลับมีมากขึ้น ทั้งความเครียด ความวิตกกังวล ความเศร้าเสียใจ ความโกรธ ฯลฯ โดยสาเหตุอาจเกิดจากวิถีชีวิตในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น  ทำให้การไม่ได้ตามที่ต้องการมีโอกาสมากที่จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในวิถีชีวิตดังกล่าวนี้ หากบุคคลใดมีความรู้ความเข้าใจสัจธรรมของโลกและชีวิตจิตใจเพียงพอ ก็จะสามารถอยู่ในโลกที่วุ่นวายนี้ อย่างมีความสุขได้ ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด อุปมาเหมือน ลิ้นงูที่อยู่ในปากงู ได้โดยไม่ได้รับพิษแต่อย่างใด

พระพุทธองค์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่จะพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติที่เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจได้ อันนำมาซึ่งการไร้ทุกข์ พบความสุขเย็น โดยความรู้ของพระพุทธองค์นี้ ได้สืบต่อมา อย่างยาวนาน  ทนต่อการพิสูจน์ มาตลอดกว่า ๒๖๐๐ ปี และยังคงมีผู้ขวนขวายที่จะช่วยกันสืบต่อ ต่อไป  

ทางกลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์ เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์จากความรู้ดังกล่าวนี้ เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเอง จึงมีฉันทะ ขวนขวาย ในการที่จะเผยแผ่ความรู้ของพระพุทธองค์นี้ให้คงอยู่ต่อไป โดยได้นำความรู้ดังกล่าวมาเรียบเรียงเป็นหลักสูตร ชื่อว่า “แพทย์แผนใจ”

เมื่อผู้เรียน ได้เข้าร่วมศึกษาจนครบหลักสูตร และได้ทำการบ้าน โดยทดลองนำความรู้ที่เรียนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ตามที่วางไว้ระหว่างการศึกษาแล้ว คาดหวังว่าผู้เรียนจะมีความสามารถ ในการจัดการกับความไม่สบายใจแบบต่างๆ ในจิตใจของตนให้หายไปได้ โดยไม่ยาก แม้ในชีวิตประจำวันยังต้อง เกี่ยวข้องกับความวุ่นวายต่างๆ ของโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็ตาม แต่ผู้เรียนก็ยังสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สงบเย็นได้

โครงสร้างหลักสูตรแพทย์แผนใจ

หลักสูตรแพทย์แผนใจ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจธรรมของพระพุทธองค์ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมุ่งหวังผลสำเร็จเป็นสองขั้น คือ

หมอดูใจ ๑ ผู้เรียนสามารถดูแลจิตใจตนเองไม่ให้เป็นทุกข์และมีความสุขเย็นได้ โดยผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนปริยัติ ๒ กิจกรรม คือ ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๑ และ ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๒ รวมถึงการเรียนรู้อานาปานสติภาวนา ผ่านกิจกรรม อานาปานสติจากพระโอษฐ์ และ อานาปานสติภาวนา จำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ และ ๒) และผ่านกระบวนการเรียนรู้กับกิจกรรม เข้าถึงใจสร้างสุข รวมเวลาทั้งสิ้น ๔๑ ชั่วโมง

หมอดูใจ ๒ จะเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติที่ลึกซึ้ง ละเอียด และเข้มข้นขึ้น ผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรม ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๓, ๑๐๔ และ ๑๐๕ อานาปานสติภาวนา จำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๓ และ ๔) และเพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค รวมเวลาทั้งสิ้น ๔๗ ชั่วโมง โดยผู้ที่สำเร็จหลักสูตรนี้ นอกจากจะดูแลจิตใจตนเองได้แล้ว ยังสามารถจะช่วยเหลือแนะนำผู้อื่นให้เข้าใจตนเองและคลายความทุกข์ลงได้อีกด้วย

 
 ธรรมโฆษณ์ศึกษา  อานาปานสติภาวนา กระบวนการ
เรียนรู้ธรรม
 ความคาดหวัง

ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส
(๑๖ ชั่วโมง)
(ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๑)

อานาปานสติจากพระโอษฐ์
(๓ ชั่วโมง)
เข้าถึงใจสร้างสุข
(๖ ชั่วโมง) 
หมอดูใจ ๑
เกิดสัมมาทิฏฐิ
ดูแลจิตใจตนเอง 

ชีวิตสุขเย็น มีได้ทันที เมื่อเข้าถึงใจ
(๘ ชั่วโมง)
(ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๒)

อานาปานสติวันอาทิตย์ครั้งที่ ๑,๒
(๘ ชั่วโมง)
อริยสัจสี่ : ความจริงของชีวิต
(๘ ชั่วโมง)
(ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๓)
อานาปานสติวันอาทิตย์ ครั้งที่ ๓,๔
(๑๒ ชั่วโมง)
    หมอดูใจ ๒ เกิดสัมมาทิฏฐิ
ดูแลจิตใจตนเองและผู้อื่น 

 

 

ปฏิจจสมุปบาท : ความลึกซึ้งของจิตใจ
(๘ ชั่วโมง)
(ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๔)

เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค
(๑๑ ชั่วโมง)
โยนิโสมนสิการ : รุ่งอรุณแห่งปัญญา
(๘ ชั่วโมง)
(ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๕)
 
 
หมายเหตุ

กิจกรรมในส่วนของธรรมโฆษณ์ศึกษามีเงื่อนไขในการเรียน คือ ต้องเริ่มจาก ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๑ ก่อน จึงจะสามารถเรียนวิชาในลำดับถัดไป คือ ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔ และ ๑๐๕ ได้ตามลำดับ (โปรดดูตารางวันเวลาด้านล่างประกอบ เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ) ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามวันเวลาที่สะดวกของแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกสองเดือน

วันเวลาของกิจกรรมธรรมโฆษณ์ศึกษา

หลักสูตรแพทย์แผนใจมีความยืดหยุ่นในด้านของวันเวลาที่เลือกเรียน : ท่านสามารถเลือกเรียนในวันอังคาร หรือ วันเสาร์ หรืออาจเรียนสลับกันไป อาทิ เรียนธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ ในวันอังคาร จบวันที่ ๑๐ ม.ค. แล้วต่อด้วย ธรรมโฆษณ์ ๑๐๒ วันเสาร์ เริ่มวันที่ ๔ ก.พ. เป็นต้น ตามความสะดวกของท่าน หรืออาจเลือกเรียนข้ามภาคการศึกษาก็ได้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องเรียนครบทั้งหมดในภาคการศึกษาเดียว เช่น เรียนธรรมโฆษณ์ ๑๐๑, ๑๐๒ ในภาคเรียนที่ ๑ แล้วต่อด้วยธรรมโฆษณ์ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ในภาคเรียนที่ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

กิจกรรม  วัน เวลา   วันที่
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ อังคาร ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

วันอังคารที่ ๑๗, ๒๔, ๓๑ มี.ค. และวันอังคารที่ ๗ เม.ย. ๖๓ 

ธรรมโฆษณ์ ๑๐๒ อังคาร ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.  
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๓ อังคาร ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.   
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๔ อังคาร ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.   
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๕ อังคาร ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.   
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

ธรรมโฆษณ์ ๑๐๒ เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

ธรรมโฆษณ์ ๑๐๓ เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๔ เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๕ เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

ภาคการศึกษาที่ ๒ ()

กิจกรรม  วัน เวลา   วันที่
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ อังคาร ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

 

ธรรมโฆษณ์ ๑๐๒ อังคาร ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.  
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๓ อังคาร ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.   
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๔ อังคาร ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.   
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๕ อังคาร ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.   
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

ธรรมโฆษณ์ ๑๐๒ เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๓ เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๔ เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๕ เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ คุณวุฒิ ๐๘ ๑๘๓๕ ๔๕๙๕ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)

ลงทะเบียน

http://register.bia.or.th

 

 

Tags กิจกรรมปฏิบัติจิตตภาวนา (ปฏิบัติสัทธธรรม) | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปริยัติสัทธธรรม)