ปักผ้าภาวนากับถุงผ้าสื่อธรรม

ปักผ้าภาวนากับถุงผ้าสื่อธรรม

         23140282 1439311486189277 912856384 n

ปักผ้าภาวนา-ถุงผ้าสื่อธรรม เป็นกิจกรรมเย็บถุงผ้า เพื่อเป็นสื่อสัญญลักษณ์และเครื่องระลึกถึงพระรัตนตรัย แทนพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งทางใจในยามป่วยกายหรือป่วยใจ จัดเป็นกิจกรรมให้จิตอาสาได้เริ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการโดยเริ่มจาก แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับที่มาของกิจกรรมและผลงานสุดท้ายจะส่งไปที่ไหน ข้อตกลงร่วมกันในระหว่างทำกิจกรรมเน้นความสำคัญของงานภาวนาใจเป็นงานหลักตลอดช่วงเวลากิจกรรม และให้ระลึกว่าผลของงานฝีมือคือเพียงสิ่งพลอยได้เป็นอันดับรอง

ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th

กิจกรรมประกอบด้วย

● ระหว่างกิจกรรม มีระฆังแห่งสติ ๓ ครั้ง ของการรู้กายรู้ใจ เพื่อให้จิตอาสากลับมารู้สึกตัวและตระหนักรู้สู่ภายในตนอย่างชัดเจน เพื่อให้ระวังสำรวมว่าในการทำงานฝีมือบางครั้งผู้ทำงานศิลปะอาจจะเพลิดเพลิน (ระฆังหนึ่ง - ละวางงานกาย, ระฆังสอง - กลับสู่ลมหายใจของตนเอง เข้าอ่อนโยน ออกนุ่มนวล ๓ รอบ, ระฆังสาม - พร้อมกับสู่งานฝีมือที่ตนเองทำงานอยู่

● ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้วันนี้

● เจริญเมตตาภาวนาร่วมกัน แบ่งปันธรรมะ บุญกุศล ความรัก และมิตรไมตรี ทำงานฝีมือของแต่ละคน และช่วยกันเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จ

วิทยากร

ณพารี กาญจนแสง เครือข่ายชีวิตสิกขา

วันเวลาและสถานที่

จัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนคี่ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ โถงกิจกรรมชั้น ๑  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปผู้สนใจธรรมะที่ต้องการเรียนรู้ธรรมะผ่านการทำงานศิลปะ และผู้สนใจงานจิตอาสา รับผู้สมัตรอายุมากกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป

23140417 1439311832855909 2058204032 n

23163492 1439311852855907 50178263 n

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรงานฝีมือ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใช้สอยและสร้างกำลังใจให้แก่เพื่อนร่วมทุกข์สุขในสังคม  ในกิจกรรมทำงานฝีมือ ถัก ปัก เย็บ ด้วยมือ

๒. จิตอาสาได้ฝึกภาวนา เจริญสติ สมาธิ โดยอาศัยงานฝีมือที่ทำด้วยมือเป็นเครื่องอยู่ให้ใจได้เรียนรู้ ของอาการที่เคลือนเปลี่ยนไปในแต่ละขณะ ได้เรียนรู้ฝึกสังเกต เห็นภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาด้านจิตใจของจิตอาสาเอง ตลอดจนถึงความเข้าใจชีวิตตนเองและผู้อื่น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๒. ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติที่ดีต่องานจิตอาสา

๓. ผู้เข้าร่วมได้เสียสละเวลาเพื่อส่งมอบความรู้สึกดี ๆ แบ่งปันกำลังใจไปยังผู้ป่วยทุกประเภททั้งที่อยู่ตามบ้านและโรงพยาบาล

๔. ผู้ป่วยได้รับมอบกำลังใจ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด สูตรบาคาร่า

เครือข่ายชีวิตสิกขา คุณณพารี กาญจนแสง  โทร. ๐๘ ๖๙๙๙ ๒๒๙๘ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)

เพจ : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย เครือข่ายชีวิตสิกขา https://www.facebook.com/ArtBhavana/

 

 

Tags ศิลป์ภาวนา