Recommend Print

ถักไม้กวาดภาวนา

ถักไม้กวาดภาวนา
โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด

2 3 ถกไมกวาดsm

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

วัตถุประสงค์

๑. ต้องการเผยแผ่ การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดทางมะพร้าว

๒. ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป

๓. ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฏิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงามให้คงอยู่

๔. ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัดและสถานที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

๕. สร้างเครื่องมือที่ เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามาฝึกฝนและสังเกตตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตจากภายใน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป

๒. งดรับเข้าร่วมกิจกรรมสาหรับผู้มาสาย

๓. การแต่งกายเรียบร้อย งด กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อเอวลอย เสื้อกล้าม

๔. ปิดเสียงโทรศัพท์ขณะร่วมกิจกรรม

๕. สำรวมกาย วาจา ใจและให้ความร่วมมือตลอดกิจกรรม

2 1 ถกไมกวาดsm

กำหนดการ

๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับบัตรหน้าห้องประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมดาเนินตามเวลา งดรับผู้มาสาย ถือเป็นเงื่อนไขสาคัญ ผู้ที่จะฝึกตนและปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดทางมะพร้าว ต้องมีวินัยและใส่ใจเรื่องเวลา การมาสายนอกจาก แสดงให้เห็นถือความไม่พร้อมที่จะมาเรียนรู้แล้วถือเป็นการรบกวน อาจารย์ผู้สอนด้วย )

๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติภาวนา ด้วยกิจกรรม ตื่นรู้อยู่กับตัวเอง (พื้นที่ใหม่ที่ได้สังเกตตัวเองเพิ่มขึ้นและรับฟังสรรพสิ่งรอบข้างมากขึ้น)

๐๙.๓๐ น.. - ๑๑.๔๐ น. ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ในกิจกรรม ถักไม้กวาดทางมะพร้าว โปรดประหยัดวาจา สารวมกายใจ (รอบเช้า)

๑๑.๔๐ น. - ๑๒.๔๐ น. พักรับประทานอาหาร (รับผิดชอบตัวเอง )

๑๒.๔๐ น. - ๑๓.๔๐น. นอนภาวนาผ่อนพักตระหนักรู้ ปรับสมดุลชีวิต ผ่อนกายผ่อนใจ วางไว้อย่างสงบ ใต้สวนพุทธธรรม

๑๓.๔๐ น.. - ๑๕.๓๐ น. ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ในกิจกรรม ถักไม้กวาดทางมะพร้าว โปรดประหยัดวาจา สารวมกายใจ (รอบบ่าย)

๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. คืนความเป็นปกติให้สถานที่ ทาความสะอาด เก็บขยะ ให้เรียบร้อย

๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ผ่านการพูด การฟัง การถาม การเขียนบันทึกภายในวงสนทนาธรรม ( กาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )

01_broom.jpg

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ สวนพุทธธรรม

สอบถามเพิ่มเติม

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://www.facebook.com/Mr.areee ผู้ดูแลโครงการและประสานงาน กิจกรรม

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ติดต่อ ; ๐๘ ๒๗๗๙ ๒๒๕๖ หรือที่ เพจอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม