หลักสูตรธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๔ ปฏิจจสมุปบาท ความลึกซึ้งของจิตใจ

ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๔ : ปฏิจจสมุปบาท ความลึกซึ้งของจิตใจ

20160127 104sm

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

จากการที่ ผู้เข้าเรียน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การศึกษาชีวิต จากพุทธดำรัส”, “ชีวิตสุขเย็น มีได้ทันที เมื่อเข้าถึงใจ”, “เข้าถึงใจสร้างสุข” ซึ่งถือเป็น หนึ่งในหลักสูตรการอบรม ขึ้นต้น ที่ชื่อว่า “หมอใจ๑” โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำพระธรรม ของพระพุทธองค์ เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อช่วยดับทุกข์ ภายในของตน ในชีวิตประจำวันได้ ตามส่วนแห่งการปฏิบัติที่ถูกตรง

เมื่อผู้เรียน ได้ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยอาศัยปัญญาภายใน ช่วยในการดับทุกข์ได้จริง จนเป็นที่ประจักษ์ถึงองค์คุณของพระธรรมด้วยตนเอง  จนเกิดศรัทธา และมีความเมตตา อยากให้ผู้อื่นได้มีความรู้ที่ถูกตรงของพระพุทธองค์บ้าง ประสงค์จะเสียสละ เป็นอาสาช่วนผู้อื่น ให้ได้ทดลองปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์บ้าง โดยเฉพาะหมวดธรรมที่ชื่อว่า อริยสัจสี่ และได้เข้าอบรมหลักสูตร “อริยสัจ ความจริงของจิตใจ” มาแล้ว

การทำความเข้าใจ เรื่องจิตใจโดยตรง ทั้งในส่วนที่เป้นสุข และ เป็นทุกข์ ว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน ทำให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่นได้ดีขึ้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาสาหมอดูใจ หลักปฏิจจสมุปบาท ถือเป็นความรู้ที่สำคัญ ที่จะสามารถอธิบาย ความจริงของจิตใจ ที่มีความลึกซึ้งนี้ได้ และเมื่อศึกษา ตามแนวที่พระพูทธองค์ได้วางไว้ ทำให้ความเข้าใจเรื่องจิตใจ สามารถทำได้ดี พร้อมที่จะเป็นอาสาหมอดูใจต่อไป

โดยกระบวนการเล่นเกมส์ “การ์ดเข้าถึงใจ” ให้คนที่มีความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ  ได้มาทดลองผ่านกระบวนการ  ที่มีชื่อกิจกรรมคือ “หมอดูใจ ไขความสุข”

โดยหลักสูตรนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้ผู้ที่สนใจเป็น “อาสาหมอดูใจ” ได้เข้าใจหลักการของกระบวนการที่ทำให้ผู้ที่มีความไม่สบายใจ ที่เข้ามารับการดูใจ สามารถเข้าใจภายในจิตใจของตนเองในเบื้องต้น สามารถลดความทุกข์ลงได้ตามส่วนของเหตุปัจจัยที่ได้กระทำ เกิดความเย็นจากความทุกข์ที่ลดลง อันจะนำไปสู่ การมีฉันทะในการศึกษาพระธรรมคำสอน ของพระพุทธองค์เพิ่มเติมต่อไป

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้อาสาจะเป็น “หมอดูใจ” นั้น นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นแล้ว การที่ได้ทำการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนี้ ก็จะทำให้ความรู้ ความเข้าใจในจิตใจของตนเองมีมากขึ้นด้วย จึงถือเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนไปด้วย  จึงถือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อันเป็นการดำเนินชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ

ลักษณะกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าอบรม เข้าถึงสภาวะ ที่การรับรู้โลก โดยไม่มีผู้รู้ สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาจิตใจ 

๒. ผู้เข้าอบรม เกิดมีสติเพียงพอ ที่จะอยู่กับปัจจุบัน เข้าใจความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ ล้วนมาจากความคิดปรุงไปในอดีตและอนาคตในเรื่องที่ทำให้เรามีความสุข มาก่อน ทำให้ท่าทีของความสุข ที่มีในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยใช้สติและปัญญา ที่อบรมมาอย่างดี

๓. ผู้เข้าอบรม ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ว่าเป็นไปเพื่อพัฒนาภายในตน ให้มีสติ ปัญญา มาทันและมีปัญญาเพียงพอ ในทุกๆ ครั้งที่รับรู้โลก ทำให้ไม่เกิดทุกข์ อยู่เป็นสุขได้ ไม่ว่าภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตาม

๔. ผู้เข้าอบรม มีความสุข สงบ อันเป็นผลมาจาก การเข้าใจ สภาวะอนัตตา ได้ตามส่วน อันเป็นผลมาจากการเข้าใจจิตใจ และโลกภายนอก ทีมีการเปลี่ยนแปลง ตามเหตุปัจจัยอยู่เสมอ ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจเราอย่างแท้จริง จิดเกิดการปล่อยวาง

การอบรมหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

๑. บุคคลผ่านการอบรม “อริยสัจสี่ : ความจริงของชีวิต” (ธรรมโฆษณ์ ๑๐๓) และต้องการเข้าใจ จิตใจเพิ่มเติม

๒. บุคคลที่สนใจ ความจริง อันลึกซึ้งของจิตใจ เพื่อเข้าใจชีวิต ทั้งตนเองและผู้อื่น ได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน

๓. ศึกษาพุทธดำรัส ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท โดยการปฏิบัติภาวนา เพื่อเข้าถึงภาวนามยปัญญา  ตามคำสอนของพระพุทธองค์ ได้รับผลจากพระธรรม ประจักษ์แจ้งได้ด้วยตัวเอง

๔. บุคคลที่สนใจ จะศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องจิตใจ เพื่อเป็น “หมอดูใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ผ่านกิจกรรม “หมอดูใจ ไขความสุข” ทำให้เห็นข่องทางที่จะมีความสุข ว่าเกิดขึ้นได้ โดยอาศัยตัวเราเอง

หัวข้อในการอบรม

๑. การรู้ โดยไม่มีผู้รู้ ทำได้อย่างไร

๒. ความทุกข์ คือความสุขที่แปรเปลี่ยน

๓. การรับรู้โลกด้วยสติและปัญญา คือแนวทางการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง

๔. ความสุขยั่งยืน มีได้ด้วยปัญญา  

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

๑. บุคคลที่ผ่าน หลักสูตร “ศึกษาชีวิต จากพุทธดำรัส” อย่างน้อย ๖ ครั้งจาก ๘ ครั้ง

๒. บุคคลที่ผ่าน หลักสูตร “ชีวิตสุขเย็นมีได้ทันที เมื่อเข้าถึงใจ” ครบ ๔ ครั้ง

๓. บุคคลที่ผ่าน กระบวนการ “เข้าถึงใจสร้างสุข”

๔. บุคคลที่ผ่าน หลักสูตร “อริยสัจสี่ ความจริงของจิตใจ” ได้ครบ ๔ ครั้ง

๕. สามารถเข้าร่วมการอบรม “ปฏิจจสมุปบาท ความลึกซึ้งของจิตใจ” ได้ครบ ๔ ครั้ง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๑๐   คน

วันเวลาและสถานที่

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/618-1456.html

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ คุณวุฒิ ๐๘ ๑๘๓๕ ๔๕๙๕ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)

 

Tags กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปริยัติสัทธธรรม)