สีน้ำภาวนา

สีน้ำภาวนา

Water Color Poster 6 edited time sm

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เน้นสอนเทคนิคการวาดภาพสีน้ำแต่อย่างใด มิได้ให้ความสำคัญกับผลงานว่าต้องเหมือน หรือต้องสวย แต่ใช้การวาดระบายสีน้ำนี้เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ  ทั้งในเรื่องของสมาธิ การรับรู้ ความรู้สึก ความผ่อนคลาย ความสนุก ความกังวล หรือความคิดไปต่าง ๆ นา ๆ  เห็นความสัมพันธ์ในการทำงานของร่างกายและจิตใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างผลงานออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล

กิจกรรมประกอบด้วย

Water color web pic 1sm

Water color web pic 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่เข้าถึงผู้คนทั่วไปได้ง่ายขึ้น และใช้เป็นการฝึกสมาธิภาวนา เรียนรู้ข้อธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง ให้ได้เห็น เข้าใจ ยอมรับตามความเป็นจริง เกิดมุมมองที่อิสระขึ้น เพื่อนำไปสู่การไม่ยึดมั่น จนถึงนำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิทยากร

กลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์ที่ ๔ ของเดือน เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ณ. ลานไม้หอม  ชั้น ๒  (ถัดจากห้องปฏิบัติธรรม)

** ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมโดยแจ้งชื่อบริเวณจัดกิจกรรม  ณ.  ลานไม้หอม  ชั้น ๒ ได้ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.

การเตรียมตัว

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ปัญจรัตน์ โทร. ๐๙๓  ๕๔๕  ๕๓๙๕

หมายเหตุ

๑. เนื่องจากกิจกรรมมีผู้สนใจลงทะเบียนเต็มเร็วมาก  กรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะมาร่วมกิจกรรมได้จริง ขอให้เปิดสิทธิ์ที่นั่งให้กับผู้อื่นก่อน

๒. กรณีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ สามารถเข้าไปทำการยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้จนถึง ๒ วันก่อนวันมีกิจกรรม เพื่อมิให้โดนระบบตัดสิทธิ์การลงทะเบียนในคราวต่อ ๆ ไป และเป็นการเปิดสิทธิ์ที่นั่งให้ผู้อื่นได้ลงแทน

๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรดมาถึงบริเวณกิจกรรมไม่เกิน ๘.๕๐ น. เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม

๔. กิจกรรมเริ่มตรงเวลา ๙.๐๐ น.  หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทางกลุ่มผู้จัดจะเปิดที่นั่งให้กับผู้ที่มารอลงกิจกรรมหน้างานเข้าร่วมแทนทันที ตั้งแต่เวลา ๙.๐๑ น.

๕. เพื่อความต่อเนื่องและครบถ้วนของกระบวนการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรดอยู่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบครบกระบวนการ

๖. หลังจบกิจกรรม  หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่รีบกลับ สามารถร่วมเป็นจิตอาสาได้ด้วยการช่วยล้างจัดเก็บอุปกรณ์  ที่นั่ง และเตรียมงานชุดใหม่สำหรับเดือนถัดไป


Tags กิจกรรมภาวนาวิถีเมือง | ศิลป์ภาวนา