ดอกไม้ภาวนา

ดอกไม้ภาวนา

 20161103_-_ดอกไมภาวนา.-_web.jpg

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

การจัดดอกไม้ก็ต้องฝึกฝนกันเป็นเวลาหลายปีกว่าจะจัดได้ด้วยจิตว่าง ครูบาอาจารย์จะรู้ได้ทีเดียวว่าแจกัน แจกันนี้ ซึ่งจัดไปแล้วนี้ ผู้จัดมีจิตว่างหรือไม่ว่างสักเท่าไร ผู้ที่มีจิตว่างเสียบดอกไม้ลงไปในแจกันจนเต็มจนครบบริบูรณ์นั้น จะแสดงลักษณะแห่งการมีจิตว่างอยู่ที่นั้น ผู้ที่มีจิตหมกมุ่นอยู่ด้วยราคะ โทสะ โมหะ จัดไปแล้ว ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะรู้ได้ทันทีว่าแจกันนี้จัดด้วยบุคคลที่มีจิตกลุ้มอยู่ด้วยราคะ โทสะ โมหะ มากน้อยเท่าไรและอย่างไร ดังนี้เป็นต้น นี่เป็นเครื่องแสดงว่า สนใจในเรื่องการทำจิตให้ว่างเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการอบรมในส่วนลึกของสันดาน ให้เป็นไปในทางที่จะไม่ยึดถือ โดยทางของตัวตนหรือของของตน นับว่า ถ้าเรียกว่าเป็นวัฒนธรรม ก็เป็นวัฒนธรรมสูงสุด ถ้าเรียกว่าเป็นศาสนา ก็เรียกว่าเป็นศาสนาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวัน อย่างยิ่งเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วคนจะไม่ดีไม่เก่งอย่างไรได้ ขอให้คิดดูให้ดีเถิดพุทธบริษัทเราควรจะเป็นเช่นนี้หรือไม่อย่างไร และเพียงไร นี้เป็นอันกล่าวได้ว่าคนหนุ่มคนสาวก็ดี พ่อบ้านแม่เรือนก็ดี ถ้ารู้จักทำจิตใจให้ตั้งอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อนี้ คือ ความไม่มีตัวมีตน ความไม่มีของของตน หรือ ความไม่เห็นแก่ตนนั้นแล้ว เขาจะเป็นชี เป็นผู้มีชีวิตเยือกเย็น สดใส แจ่มใส สมกับที่เป็นมนุษย์มีจิตใจสูงโดยแท้จริง - พุทธทาสภิกขุ

จากดอกไม้จัดคน   สู่ดอกไม้ภาวนา  และสุดท้าย   ดอกไม้จะจัดใจผู้จัดเอง

กิจกรรมที่ใช้การจัดดอกไม้มาเป็นกระบวนการศึกษาธรรมะ นำจิตของผู้เข้าร่วม ให้เรียนรู้กิเลสของคนกับการจัดดอกไม้ตามที่ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ในเรื่อง "ดอกไม้จัดคน" กระบวนการจะทำให้เกิดการมองด้านในและจะเริ่มเห็นตัวเอง อย่างที่เป็นโดยผ่านบทภาวนา  และบทกลอนของท่านพุทธทาส เพื่อนำไปสู่การละความยึดมั่นและปล่อยวาง นำเรื่องขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ทั้ง ๔ นี้มาเป็นขั้นตอนในการทำกิจกรรมทั้งหมด จากดอกไม้จัดคน สู่ดอกไม้ภาวนา และสุดท้ายดอกไม้จะจัดใจผู้จัดเอง

กิจกรรมประกอบด้วย

๑. แนะนำอุปกรณ์การจัดดอกไม้

๒. สอนวิธีการใช้กรรไกรที่ถูกต้อง  สอนการตัดกิ่ง การตัดดอกไม้ก่อนนำมาจัดแจกัน  การดูแลดอกไม้หลังจัดแจกันแล้ว

๓. สอนมารยาทในการจัดดอกไม้และสมาธิ  ระหว่างการจัดดอกไม้ และการรักษาความสะอาด รวมถึงกฎระเบียบต่างๆตามแบบญี่ปุ่น ที่ยังคงรักษาไว้ โดยเริ่มจาก จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะจัดให้พร้อมก่อนการจัด กรรไกรต้องวางไว้บนผ้าขนหนูเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังกระทบพื้น  ซึ่งการจัดดอกไม้แบบนี้ถือว่าสำคัญมาก ต้องไม่รบกวนผู้อื่น ต้องมีสติ รู้ตัวตลอดเวลาว่าทำอะไรอยู่เมื่อมีน้ำหกหยดต้องเช็ดทำความสะอาดทันที ไม่ปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆ  เศษใบไม้และกิ่งที่ตัดลงบนแผ่นรอง   เสร็จแล้วให้เก็บลงขยะเลย และเมื่อจัดเสร็จ เช็ดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยวาง/เก็บให้เป็นระเบียบ จึงกลับมาชื่นชมดอกไม้และจุดที่วางแจกันที่จัดเสร็จจะต้องไม่มีอุปกรณ์ใดๆวางอยู่ ณ.จุดนั้นอีก  ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญของการจัดดอกไม้ภาวนา

๔. ข้อตกลงระหว่างทำกิจกรรมการจัดดอกไม้ภาวนา  “ปิดวาจา” และ ”ไม่สื่อสารด้วยภาษากาย “  ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม ให้เสมือนอยู่เพียงคนเดียวในระหว่างกิจกรรม จนกว่าผู้สอนจะให้แบ่งปันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้

๕. นำจิตของผู้เข้าร่วม ให้เรียนรู้กิเลสของคนกับการจัดดอกไม้ซึ่งปัจจุบันเป็นเช่นนั้น ตามที่ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้    

๖. ภาวนา โดยใช้เรื่องขันธ์ ๕ คือ รูป วิญญาณ  สัญญา เวทนา และสังขาร  ซึ่งจะเป็นตัวนำให้เกิดทุกข์ กระบวนการจะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ของตัวเองจากอุปาทานขันธ์ คือรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส มีความยึดมั่น ถือมั่นต่อสิ่งเหล่านี้  ซึ่งเรียกว่ากามุปาทาน  แต่ไม่เคยคิดว่านี่คือความทุกข์ คิดแต่ว่านี่คือปกติของจิต กิจกรรมจะนำพาให้เห็นการยอมรับ การปล่อยวาง การละอคติ การมองอย่างเป็นจริงมากขึ้น  โดยผ่านกระบวนการของกิจกรรม ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ ที่ไม่ยึดติดรูปแบบเดิมอีกต่อไป

๗. ปิดท้ายกิจกรรม ถอดบทเรียน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมจับคู่หรือจับกลุ่มกัน เพื่อชื่นชม หรือวิจารณ์ผลงาน ของกันและกันแลกเปลี่ยนความคิดกัน  ให้เรียนรู้การลดตัวตน  “ตัวกู”  “ของกู”  คนส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นและความเชื่อของตัวเอง มีทิฐิจะไม่ค่อยยอมรับคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างจริงใจ  ในส่วนนี้คือการเรียนรู้เพื่อลดอุปาทานซึ่งเรียกว่า อัตตาวาทุปาทานและทิฏฐุปาทานซึ่งความทุกข์ที่แท้จริงของคนเราเกิดจาก อุปาทานทั้ง ๔ อย่างนี้เอง

 

_01.jpg

 

วัตถุประสงค์ KU CASINO

๑.เพื่อพัฒนากิจกรรมงานภาวนาของเครือข่ายชีวิตสิกขาให้หลากหลายรูปแบบ  เพื่อเป็นทางเลือกแก่บุคคลกลุ่มต่างๆหลากหลายมากขึ้น

๒.พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ของจิตอาสา ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นๆผ่านการภาวนาได้หลากหลายวิธีการขึ้น

๓.ใช้ความงามของดอกไม้เป็นจุดดึงดูดเพื่อนำคนที่สนใจงานดอกไม้เข้ามาสัมผัสธรรมะ โดยการภาวนาผ่านดอกไม้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ให้กลุ่มคนที่สนใจงานดอกไม้ตามรูปแบบดั่งเดิม ได้เข้ามาสัมผัสดอกไม้ ผ่านการภาวนา สู่ธรรมะแบบธรรมชาติ

๒. ปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิด ว่าการจัดดอกไม้มีกรอบและระเบียบ วิธีการจัด ขั้นตอน ที่ยุ่งยาก ให้ง่ายและใครๆก็สามารรถจัดได้เพียง ปล่อยวาง ความเชื่อแบบดั้งเดิมลง

๓. ให้กลุ่มคนเมืองที่พบแต่ดอกไม้มัดกำ  ดอกไม้ประดิษฐ์  ได้รับการผ่อนคลาย จากการได้มาสัมผัสกับดอกไม้ธรรมดาแบบธรรมชาติผ่านการภาวนา ให้เกิดความเพลิดเพลิน เกิดความสุข ความสบายใจ 

๔. เรียนรู้เรื่องความทุกข์ที่แฝงอยู่ในใจของผู้คนโดยไม่เคยเห็นว่ามันคือทุกข์  โดยภาวนาเรื่องขันธ์๕ และอุปาทานขันธ์ ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ เรียนรู้ที่จะลดอคติ ความชอบ ไม่ชอบ การให้โอกาส กับสิ่งต่างๆและตัวเอง ในระหว่างกิจกรรมฯ

๕. ให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้และแบ่งปันเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับ การจัดดอกไม้  ซึ่งกันและกัน

๖. ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษา บำรุงดอกไม้ที่ตัดออกมาจากต้นแล้วให้มีชีวิตที่ยืนยาวได้อย่างไร

๗. นำความรู้ที่ได้จากการอบรมจากกิจกรรมดอกไม้ภาวนา นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งทางโลกและทางธรรม

 

1 3 ดอกไมภาวนาsm

วิทยากร

เครือข่ายชีวิตสิกขา สมจิตร ธรรมวิจารณ์ (มดแดง)

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนคู่ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓

ก่ารเตรียมตัว

ทางเครือข่ายฯผู้จัดกิจกรรมจะนำ ทั้งดอกไม้,แจกันและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อทำกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมอย่างพอเพียงสำหรับท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้าตามระบบ

ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสามารถนำแจกันส่วนตัวมาร่วมกิจกรรมได้  ถ้าต้องการนำดอกไม้มาร่วมกิจกรรม แนะนำเป็นดอกไม้ธรรมดาที่ปลูกอยู่ภายในบ้าน/ริมรั้ว ไม่เป็นดอกไม้ซื้อจากตลาด สามารถนำมาร่วมกิจกรรมได้คนละ ๑-๒ ช่อ ตัดก้านช่อความยาวประมาณ ๑๕-๒๐ นิ้ว เพื่อใช้กับแจกันทรงสูง ไม่นำมาเกินความจำเป็น

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

คุณสมจิตร ธรรมวิจารณ์ ๐๙-๑๙๓๖-๖๙๘๙  และ  ๐๘-๓๗๕๙-๐๕๒๒;  Facebook สมจิตร ธรรมวิจารณ์; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่ ดอกไม้ภาวนา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Tags กิจกรรมภาวนาวิถีเมือง | ศิลป์ภาวนา