Recommend Print

"มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน" หลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับสตรี

มาตาภาวนา

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

อำนวยการจัดโดย  กลุ่มมาตาภาวนา

_ตามรอยธรรมราชา_web.jpg

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

วัตถุประสงค์

หลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับสตรี  ๑๘ ชั่วโมง (พักค้าง)

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สตรีวิถีเมืองที่มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสในการปลีกวิเวกออกจากชีวิตประจำวันเพื่อฝึกดำเนินชีวิตพรหมจรรย์ โดยมีความเชื่อว่าจิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเป็นผู้ที่สามารถทำหน้าที่ของตน เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในทุกบทบาทได้ดีขึ้น การปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะในบรรยากาศของกัลยาณมิตร จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจ เพิ่มพูนการเรียนรู้ในด้านข้อคิดหลักธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการฟังธรรม สนทนาและแลกเปลี่ยน (บางครั้งมีครูบาอาจารย์มาแนะนำหลักปฏิบัติ) การปฏิบัติภาวนาเฉพาะตน และกิจกรรมอาสา เพื่อนำธรรมะมาปรับใช้กับวิถีชีวิตประจำวันได้จริง

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร

๑. เคยผ่านการฝึกอบรมเจริญสติเบื้องต้น รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย่างน้อย ๓ วันต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติภาวนาด้วยตนเองได้ ( ไม่เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานการปฏิบัติภาวนามาก่อน เนื่องจากไม่ใช่การอบรมสอนปฏิบัติภาวนา)

๒. ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของการอบรม คือฝึก “อยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง” สำรวมกาย วาจา ใจ สามารถร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดการอบรม

ข้อปฏิบัติในการฝึก “อยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง”

  • สมาทานศีล ๘
  • ปิดวาจา งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่
  • อยู่ร่วมตลอดการอบรม  ตรงต่อเวลา  และไม่ออกนอกบริเวณที่กำหนด
  • ปฏิบัติชาคริยานุโยค : การปรารภความเพียรแห่งธรรมอันเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอ (ตามความสมัครใจ)
  • ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มอย่างอื่นติดตัวมา  ควรรับประทานเฉพาะที่จัดให้   
  • ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาด้วย

20160129sm9

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๔ ของเดือน เริ่มเวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันเสาร์ สิ้นสุด เวลา ๘.๐๐ น. วันอาทิตย์

ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒ และโถงโอวาทปาติโมกข์  ชั้น ๒

การเตรียมตัว

ของใช้จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมมา

๑. แต่งกายด้วยชุดอุบาสิกา เสื้อขาว ผ้าถุงสีดำ เนื้อผ้าไม่บาง ไม่รัดรูป สะดวกต่อการนั่งสมาธิ

        ๒. ของใช้ส่วนตัว อาทิ ยาประจำตัว เสื้อกันหนาว ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูที่นอน สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ กระบอกน้ำร้อน ไฟฉาย

กำหนดการ

กำหนดการ

๑๓.๓๐ น.             ลงทะเบียน   ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ 

๑๔.๐๐ น.              ปฐมนิเทศและชี้แจงกำหนดการ  ณ ห้องนิพพานชิมลองชั้น ๒

๑๔.๑๕ น.             กล่าวต้อนรับ และแจ้งระเบียบการปฏิบัติ สมาทานไตรสรณคมน์และศีลแปด

๑๔.๓๐ น.             สนทนาธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม โดย วิทยากร

๑๕.๓๐ น.             ฟังธรรมจากซีดี : เรื่อง อานาปานสติ ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑๖.๓๐ น.             ปฏิบัติภาวนา

๑๘.๐๐ น.             พัก, ทำกิจส่วนตัว  ดื่มน้ำปานะ บริเวณหน้าห้องนิพพานชิมลอง

๑๙.๐๐ น.            ทำวัตร สวดมนต์ ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒

๑๙.๔๕ น.           ฟังธรรมจากซีดี โดย พุทธทาสภิกขุ

๒๐.๑๕ น.           ปฏิบัติภาวนา บริเวณอาคาร ชั้น ๒

๒๑.๔๕ น.           กราบบูชาพระรัตนตรัย ณ โถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น ๒

๒๒.๐๐ น.           พักผ่อน ณ ห้องปฏิบัติธรรม ๒

๐๒. ๐๐ น.          สัญญาณระฆังปลุก, ทำกิจส่วนตัว

๐๒.๑๕ น.           กราบบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์อานาปานสติสูตร, ปฏิบัติภาวนา

                        (สำหรับผู้สมาทานการปฏิบัติชาคริยานุโยค) ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๐๓.๔๕ น.          สัญญาณระฆัง, ทำกิจส่วนตัว / พักเปลี่ยนอิริยาบถ, ดื่มน้ำปานะ

๐๔.๑๕ น.          ทำวัตร สวดมนต์ ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๐๔.๔๕ น.         ธรรมะรับอรุณ และปฏิบัติภาวนา

๐๕.๓๐ น.         น้อมอุทิศถวายส่วนกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๐๕.๔๐ น.         สนทนาแลกเปลี่ยน ถาม–ตอบ ข้อสงสัยในการปฏิบัติ

๐๖.๓๐ น.        โยคะภาวนา  โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู)  ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒

๐๗. ๓๐ น.       ปัจจเวกขณ์และรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตศาลา

๐๘.๐๐ น.        จบกิจกรรม

20160129sm10

ลงทะเบียน

กรณีเข้าร่วมครั้งแรก

วิธีที่ ๑ กรอกใบสมัครที่บริเวณเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส ฯ  หรือ

วิธีที่ ๒ ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ register.bia.or.th  ผู้ประสานงานจะส่งใบสมัครไปให้ทางอีเมล  การสมัครจะเรียบร้อยสมบูรณ์ ต่อเมื่อท่านได้รับการแจ้งยืนยันจากผู้ประสานงาน

กรณีที่เคยเข้าร่วมแล้ว

สมัครเข้าร่วมโดยแจ้งชื่อ – โทร. ๐๘ ๙๐๒๓ ๒๘๑๕ (จิรภัทร์)

กรณีท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้ประสานงานอย่างน้อย  ๒ วันก่อนถึงวันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นธรรมทาน ให้โอกาสแก่ผู้สนใจท่านอื่น

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

โทร. ๐๘ ๙๐๒๓ ๒๘๑๕ (จิรภัทร์) กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน และที่เพจมาตาภาวนา

ในข่าว

ครอบครัวข่าว ช่อง 3 ดูรายละเอียด