Recommend Print

อบรม เข้าถึงใจ สร้างสุข

อบรม “เข้าถึงใจสร้างสุข”

 20160110 เขาถงใจสรางสข 2

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

 

ธรรมะเป็นของจริง เป็นสัจจธรรม ที่พิสูจน์ได้ ที่พระพุทธองค์ชวนให้คนมาดู  เพื่อให้เห็นความจริงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเชื่อ อันจะนำไปสู่การดับทุกข์ความไม่สบายใจลง และเกิดความสุข ได้จริงในชีวิตประจำวัน การอบรมนี้ใช้เครื่องมือสำหรับเรียนรู้ความจริงของจิตใจนี้ นำมาประกอบการเรียนรู้เป็นกระบวนการ ช่วยทำให้การเรียนรู้ธรรม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คนทั่วๆไปสามารถเข้าใจสัจจธรรมของจิตใจ ได้ง่ายขึ้น เป็นการเรียนรู้ลงไปโดยตรงสู่จิต  มีความสนุกในการเรียนรู้ และเมื่อเข้าใจกลไก ธรรมชาติของจิตแล้ว จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  เพื่อลด เพื่อดับ ความทุกข์ ความไม่สบายใจ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันลงได้

จุดมุ่งหมายโครงการ

๑. เพื่อเผยแผ่ความรู้เรื่องจิตใจ ในระดับเบื้องต้น ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ความเป็นทฤษฏีแต่สามารถเห็นได้จริงด้วยตนเองด้วย

๒. ได้เกิดการพัฒนากระบวนการสื่อสารธรรมะ ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้การเข้าใจธรรมะ เข้าถึงคนได้มากขึ้น

15-2_เขาถงใจฯsm.JPG

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อให้บุคคลที่มีความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ ได้เข้าใจธรรมชาติ ความเป็นไปของจิตใจ ว่ามีกลไกอย่างไร จึงทำให้เกิดความไม่สบายใจนั้นๆ และเมื่อได้ทำตามกระบวนการอบรมที่ได้จัดไว้แล้ว จะทำให้ ความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ เบาบางลง ดับลง  ตามส่วนแห่ง กำลังของจิต และการเห็นความจริงของจิต

๒. นำความรู้ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้นี้  ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้เกิดการดับทุกข์สามารถทำได้ ทุกที่ที่ทุกข์ ที่ความไม่สบายใจเกิดขึ้น

๓. ทำให้ความรู้เรื่องจิตใจ เป็นเรื่องของธรรมชาติ ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ ในการทำความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจตัวเอง และผู้อื่นอันจะนำไปสู่ความสงบสุข ทั้งในส่วนตน และสังคม ต่อไป

กิจกรรมประกอบด้วย

ภาคเช้า  ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ กระบวนการอบรม ผ่านเกม  “เข้า(ถึง)ใจ”

ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ กระบวนการอบรม ผ่านสมการ “สุขสร้างได้”

15 1 เขาถงใจสรางสขsm

ผู้จัด / วิทยากรคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี

กลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันเสาร์ ที่ ๓ ของเดือนคู่ (ก.พ., เม.ย., มิ.ย., ส.ค., ต.ค.,ธ.ค.)

เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ คุณบรรจง โทร. ๐๘ ๖๐๓๒ ๘๘๖๕ หรือ facebook กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์