ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย

ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย

23114657 1439164426203983 2022293161 n

23140472 1439164432870649 561201405 n

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย เป็นกิจกรรมเย็บถุงที่มีผ้าเหลืองของจีวร แนบติดไปด้วย เพื่อเป็นสัญญลักษณ์และเครื่องระลึกถึงพระรัตนตรัย แทนพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อยามร่างกายป่วยไข้อ่อนแอ จัดเป็นกิจกรรมให้จิตอาสาได้เริ่มมีส่วนร่วมในการเติมใจให้ผู้ป่วย กระบวนการออกแบบให้มีส่วนร่วมโดยเริ่มจาก แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับที่มาของกิจกรรมและผลงานสุดท้ายจะส่งไปที่ไหน ข้อตกลงร่วมกันในระหว่างทำกิจกรรมเน้นความสำคัญของงานภาวนาใจเป็นงานหลักตลอดช่วงเวลากิจกรรม และให้ระลึกว่าผลของงานฝีมือคือเพียงสิ่งพลอยได้เป็นอันดับรอง

กิจกรรมประกอบด้วย

● กำหนดสัจอธิษฐานที่จะทำงานฝึมือนี้ ด้วยความตั้งใจ จดจ่อ ในการงาน สังเกตุ ทุกอาการเคลื่อนไหว หยุดนิ่ง ทั้งภายนอกและภายใน ทุกอาการที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเอง ในทุกอาการที่พอใจ ไม่พอใจ และฝึกอุเบกขาธรรมเพื่อละวางความยึดมั่นถือมั่นจากงานฝีมือภายนอกและงานใจภายใน

● ระหว่างกิจกรรม มีระฆังแห่งสติ 3 ครั้ง ของการรู้กายรู้ใจ เพื่อให้จิตอาสากลับมารู้สึกตัวและตระหนักรู้สู่ภายในตนอย่างชัดเจน เพื่อให้ระวังสำรวมว่าในการทำงานฝีมือบางครั้งผู้ทำงานศิลปะอาจจะเพลิดเพลิน (ระฆังหนึ่ง - ละวางงานกาย, ระฆังสอง - กลับสู่ลมหายใจของตนเอง เข้าอ่อนโยน ออกนุ่มนวล ๓ รอบ, ระฆังสาม - พร้อมกับสู่งานฝีมือที่ตนเองทำงานอยู่

● ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้วันนี้

● เจริญเมตตาภาวนาร่วมกัน แบ่งปันธรรมะ บุญกุศล ความรัก และมิตรไมตรี ทำงานฝีมือของแต่ละคน และช่วยกันเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จ

วิทยากร

ณพารี กาญจนแสง เครือข่ายชีวิตสิกขา

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนคี่ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โถงกิจกรรรม ชั้น ๑

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปผู้สนใจธรรมะที่ต้องการเรียนรู้ธรรมะผ่านการทำงานศิลปะ และผู้สนใจงานจิตอาสา รับผู้สมัตรอายุมากกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป

 

23114889 1439164422870650 85916491 n

23140338 1439164419537317 33740681 n

 

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรงานฝีมือ คือ ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย เพื่อบรรจุหนังสือสวดมนต์และหนังสือธรรมะ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใช้สอยและสร้างกำลังใจให้แก่เพื่อนร่วมทุกข์สุขในสังคม  ในกิจกรรมทำงานฝีมือ ถัก ปัก เย็บ ด้วยมือ…

๒ จิตอาสาได้ฝึกภาวนา เจริญสติ สมาธิ โดยอาศัยงานฝีมือที่ทำด้วยมือเป็นเครื่องอยู่ให้ใจได้เรียนรู้ ของอาการที่เคลือนเปลี่ยนไปในแต่ละขณะ ได้เรียนรู้ฝึกสังเกตุ เห็นภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาด้านจิตใจของจิตอาสาเอง ตลอดจนถึงความเข้าใจชีวิตตนเองและผู้อื่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ๑. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 ๒. ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติที่ดีต่องานจิตอาสา

 ๓. ผู้เข้าร่วมได้เสียสละเวลาเพื่อส่งมอบความรู้สึกดี ๆ แบ่งปันกำลังใจไปยังผู้ป่วยทุกประเภททั้งที่อยู่ตามบ้านและโรงพยาบาล

 ๔. ผู้ป่วยได้รับมอบกำลังใจ

 

23192935 1439164436203982 2062199406 n

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

เครือข่ายชีวิตสิกขา คุณณพารี กาญจนแสง  โทร. ๐๘ ๖๙๙๙ ๒๒๙๘ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)

เพจ : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย เครือข่ายชีวิตสิกขา  https://www.facebook.com/ArtBhavana/

 

Tags กิจกรรมภาวนาวิถีเมือง | ศิลป์ภาวนา