Recommend Print

อบรม อานาปานสติ จากพระโอษฐ์

หลักสูตรอบรม อานาปานสติจากพระโอษฐ์
เตรียมความพร้อมทางด้านปริยัติ ก่อนลงมือปฏิบัติอานาปานสติภาวนา
เพื่อนำไปสู่ความราบรื่น ก้าวหน้า ในการปฏิบัติ

 DSC 0152sm

สติกำหนดลมหายใจเขาออก อันผูใดไมอบรมใหบริบูรณ ทั้งกายทั้งจิตของผูนั้นก็หวั่นไหว - พุทธพจน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะกิจกรรม

 • เป็นกิจกรรมในห้องเรียน ศึกษาพระสูตร ที่เนื่องด้วยอานาปานสติ(เบื้องต้น) ตามแบบที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะ
 • อธิบายขยายความจากพระสูตร ตามแนวปฏิบัติของ ท่านพุทธทาสภิกขุ
 • แนะนำการเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับการเริ่มปฏิบัติ (ท่านั่ง, อิริยาบถ, การเตรียมจิต ฯลฯ) ตามแนวปฏิบัติของ ท่านพุทธทาสภิกขุ
 • เปิดโอกาสให้มีการ สนทนาแลกเปลี่ยน ข้อสงสัยที่เนื่องด้วยอานาปานสติ (เน้นหมวดกายานุปัสสนา,ธัมมานุปัสสนา)

 

anapanasati_book

 

เอกสารอ้างอิงประกอบการศึกษาเบื้องต้นคือ

 • พระสูตรจาก “ธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์” ที่ เนื่องด้วยอานาปานสติ
 • หนังสือและซีดี “คู่มือปฏิบัติ อานาปานสติ ๑๖ ขั้น” โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

เอกสารอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการลงลึก

 • หนังสือ “อานาปานสติภาวนา”, “อานาปานสติบรรยาย-สัมมนา-สาธิต โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
 • เสียงธรรมบรรยายต่างๆ ที่เนื่องด้วยอานาปานสติ โดยท่านพุทธทาสภิกขุ
 • เอกสารในห้องหนังสือ หรือ ห้องค้นคว้า ที่เนื่องด้วยอานาปานสติ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ทางสวนโมกข์กรุงเทพ ได้จัดให้มีการปฏิบัติ “อานาปานสติภาวนา”  ในวันอาทิตย์ แต่พบว่ายังมีบางท่าน ที่พึ่งเริ่มเข้ามาปฏิบัติ หรือแม้ที่ปฏิบัติมานาน แต่ก็อาจไม่เคยทราบ ปริยัติ ที่พระพุทธองค์ ทรงสอนไว้อย่างชัดเจน หลายๆ ท่านยังมีข้อสงสัย มีคำถาม ที่ไม่เพียงเกี่ยวเนื่องกับอานาปานสติเท่านั้น ยังเกี่ยวกับทิฏฐิต่างๆ ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยทั่วไป และเมื่อมีความสงสัยอยู่ ทำให้การวางจิตไม่ถูกตรง ส่งผลให้การปฏิบัติไม่ราบรื่น หรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ดังนั้น การเตรียมความพร้อมทางด้านปริยัติ ก่อนลงมือปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อนำไปสู่ความราบรื่น ก้าวหน้า ในการปฏิบัติต่อไป

หลักคิดและวัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรม เกิดสัมมาทิฏฐิ ที่ถูกตรง ในการเริ่มทำอานาปานสติ ว่าจะทำทำไม ทำแล้วจะได้อะไร และผู้ที่สมควรทำคือใคร และเมื่อเริ่มจะปฏิบัติจะเตรียมตัวอย่างไร
 • ผู้เข้าอบรม ทราบอานิสงส์ ของการปฏิบัติอานาปานสติ ๑๖ ขั้น ทำให้เกิดกำลังใจ เกิดฉันทะ ในการปฏิบัติ และจะนำไปสู่การมีวิริยะ จิตตะ วิมังสา (อิทธิบาท๔) ซึ่งเป็นธรรมที่จะช่วยทำให้การปฏิบัติอานาปานสติก้าวหน้าได้ตามลำดับ  
 • ผู้เข้าอบรม รู้จักปริยัติของ อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ปฏิบัติ
 • ผู้เข้าอบรม ศึกษาปริยัติ จนเป็นผู้มีสุตะมาก ทรงจำไว้ดี ให้คล่องปาก ขึ้นใจ จะเป็นธรรมที่เป็นอุปการะอย่างดี ต่อการปฏิบัติอานาปานสติ ทำให้เกิดการแทงตลอดซึ่งอกุปปธรรม(สมุทเฉทวิมุตติ) สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้
 • เตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้ที่จะศึกษาธรรม ที่เกี่ยวเนื่องด้วยอานาปานสติต่อไป เช่น สติปัฏฐาน ๔, โพชฌงค์ ๗, วิชชาและวิมุตติ ต่อไป
 • เมื่อศึกษาแล้ว นำไปปฏิบัติก็จะเกิดผลสูงสุด ได้ดังอานิสงส์ที่พระพุทธองค์แสดงไว้ว่า “เมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมทำสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์; สติปัฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมทำโพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์; โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้” เมื่อผู้ศึกษาเห็นความสำคัญดังกล่าวอย่างแท้จริง การมีฉันทะในการปฏิบัติจะเกิดขึ้นในที่สุด

IMG 8138 sm

การอบรมหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลที่เริ่มสนใจปฏิบัติสมาธิภาวนา และต้องการเริ่มให้ตรง ตามแบบแผนที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้
 • บุคคลปฏิบัติอานาปานสติภาวนาอยู่ แต่ยังมีข้อสงสัยเบื้องต้น ในปริยัติที่เกี่ยวข้องกับ อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ที่พระพุทธองค์ทรงสอน  
 • บุคคลที่ต้องการศึกษาปริยัติเพื่อ เป็นผู้มีสุตะมาก สังสมสุตะ ทรงจำไว้ดี คล่องปาก ขึ้นใจ เพื่อเป็นธรรมที่อุปการะต่อความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสัมมาทิฏฐิ ที่ถูกตรงในการปฏิบัติ อานาปานสติ ๑๖ ขั้น  
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นความสำคัญของการปฏิบัติ อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ทำให้มีฉันทะ ในการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้มีสุตะ มีความเข้าใจปริยัติ มากขึ้น ทำให้มีความสามารถในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองต่อไปได้ เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๑๐๐  คน

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๕ ของเดือน (ปีละประมาณ ๔ ครั้ง)

เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ธรรมภาคีกลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์ คุณวุฒิ  โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๔๕๙๕ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)

Facebook กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์

หมายเหตุ กิจกรรมประจำอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน กรุณาโทรสอบถามก่อนร่วมกิจกรรมทุกครั้ง