อบรม หลักสูตรคู่มือมนุษย์

อบรมหลักสูตร “คู่มือมนุษย์”

 

web_mankind_handbook_course

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

 

ในกาลก่อนก็ตาม ในกาลบัดนี้ก็ตาม เราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์ และความดับสนิท ไม่มีเหลือของความทุกข์ เท่านั้น - พุทธพจน์

หลักสูตร "คู่มือมนุษย์" เน้นที่ความเข้าใจเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ อันเป็นจุดหมายหลักของพระพุทธศาสนา 

เนื้อหาประกอบด้วยการทำความเข้าใจที่มาของความทุกข์ กลไกลการทำงานของจิต การทำความเข้าใจกฏธรรมชาติของจิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการดับทุกข์

หลักสูตรใช้การถ่ายทอดที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความสำคัญ ใช้ภาษาบาลีอย่างจำกัด พอเพียงให้เกิดความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างใกล้่ตัว ทำให้ผู้เข้าร่วมตระหนักว่า พระพุทธศาสนาสอนเรื่องสำคัญเพียงไม่กี่เรื่องและหัวใจของการปฏิบัติมีอยู่ไม่มาก สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

รวบรวมเนื้อหาสำคัญ จากหนังสือ

๑. คู่มือมนุษย์

๒. ธรรมโฆษณ์ ชุด สมถะวิปัสสนายุคปรมาณู

๓. ธรรมโฆษณ์ ชุด อิทัปปัจจยตา และ ปฎิจจสมุปบาท

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนอะไร จะเข้าถึงได้อย่างไร

๒. เพื่อให้สามารถนำธรรมะไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้จริง คือ

เพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น

เพื่อดับทุกข์ได้จริง

๓. เพื่อสร้าง  สร้างกลุ่มกัลยาณมิตร ที่จะชักชวนกันปฏิบัติธรรม และขยายเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติธรรมที่พัฒนา และเติบโตในอนาคต

๔. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จักคำศัพท์ คำบัญญัติ พื้นฐาน ที่เป็นส่วนสำคัญในการศึกษา

๕. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติ โดยเฉพาะการเจริญอานาปานสติ ซึ่งเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา พร้อมกันอยู่ในตัว  เพื่อนำไปสู่การเห็นโลกตามความเป็นจริง จนพบชีวิตที่สงบเย็นได้ในที่สุด

16 1 คมอมนษยsm

ลักษณะกิจกรรม

การตั้งคำถาม ให้ผู้เข้าเรียนตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดพิจารณา

การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย เพื่อทำให้ผู้ฟังเข้าใจแก่นของแต่ละหัวข้อ

การชักชวน และให้กำลังใจแก่ผู้เรียนในการตั้งใจปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นในการปฏิบัติธรรมให้ผู้เรียน

รายละเอียดการบรรยายครั้งที่ ๑

รายละเอียดการบรรยายครั้งที่ ๒

รายละเอียดการบรรยายครั้งที่ ๓

รายละเอียดการบรรยายครั้งที่ ๔

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน ต่อเนื่องกัน ๔ ครั้ง กินเวลาหลักสูตรละ ๒ เดือน

ตลอดปีมี ๖ ครั้ง คือ ม.ค.-ก.พ. / มี.ค.-เม.ย. / พ.ค.-มิ.ย. / ก.ค.-ส.ค. / ก.ย.-ต.ค. / พ.ย. - ธ.ค.

เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.

ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ สวนโมกข์กรุงเทพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ธรรมภาคี คุณสุรชัย โทร. ๐๘ ๙๑๕๕ ๕๖๓๕  หรือ คุณขจรศักดิ์ โทร.  ๐๘ ๕๔๘๓ ๐๐๗๐  (โทรศัพท์ส่วนตัว กรุณาโทรเฉพาะเวลากลางวัน)

Tags กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปริยัติสัทธธรรม)