Recommend Print

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุ

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุ

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ เป็นกิจกรรมนำร่องด้านการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อประสานเชื่อมโยง บุคคล กลุ่ม องค์กรที่สนใจและตั้งใจทำงานด้านการจดหมายเหตุ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งโจทย์ปัญหาสำหรับการทำงาน เรียนรู้กระบวนการทำงาน หาประเด็นเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาและขยายผลทางด้านการจดหมายเหตุให้ก้าวหน้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดและขยายผลให้การจดหมายเหตุเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน กิจกรรมที่ผ่านมา ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถักทอเป็นเครือข่ายแล้ว ในหัวข้อต่างๆ

ครั้งที่ ๑ หัวข้อ การจดหมายเหตุกับการเริ่มต้นสู่ความสมบูรณ์แบบ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ คน จาก ๑๑ องค์กร

IMG_4721.JPG

IMG_4738.JPG

IMG_4707.JPG

ภาคเช้า

กรณีศึกษางานจดหมายเหตุ ๔ องค์กร

๑. หอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลด_1) โดย คุณวิยะดา สุธีรภัทรานนท์ ผู้บริหารทีม (ควบ) ทีมวิเคราะห์และกลั่นกรองจดหมายเหตุและคุณณัฐยา อรพินท์พิศุทธิ์ บรรณารักษ์อาวุโส ทีมวิเคราะห์และกลั่นกรองจดหมายเหตุ

๒. บ้านพิพิธภัณฑ์  โดยคุณเอนก นาวิกมูลผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์

. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (ดาวน์โหลด_2) โดย คุณกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย ผู้จัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ                   

ภาคบ่าย

บรรยายเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ และการจัดการเอกสาร

โดย คุณกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย ผู้จัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และ คุณศิริเพ็ญ น้าสกุล กรรมการวิชาการ สมาคมจดหมายเหตุไทย และผู้บริหารทีมทีมบริหารงานเอกสาร ส่วนจดหมายเหตุและบริหารงานเอกสาร

        เอกสารประกอบการบรรยาย

  • การตรวจประเมินภายในการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุขององค์กร (ดาวน์โหลด_3)
  • Local Government Organization_Evaluation Guidelines (ดาวน์โหลด_4)
  • Archival Management Principles and Techniques (ดาวน์โหลด_5)
  • แนวทางการจัดโครงสร้างหมวดหมู่เอกสาร ด้วยวิธีวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (ดาวน์โหลด_6)

สรุปบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดาวน์โหลด_7)

ภาพ

วีดีทัศน์ ตอนที่ ๑  ตอนที่ ๒  ตอนที่ ๓  ตอนที่ ๔  ตอนที่ ๕

ครั้งที่ ๒ หัวข้อ งานอนุรักษ์จดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์

ณ มูลนิธิพระดาบส (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๖ คน จาก ๑๙ องค์กร

ภาคเช้า

การอนุรักษ์เอกสารและวัตถุจดหมายเหตุและกรณีศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรจดหมายเหตุ (ดาวน์โหลด_1) / (ดาวน์โหลด_2)

โดย คุณพวงพร ศรีสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ภาคบ่าย

การอนุรักษ์และดูแลรักษาฟิล์มภาพยนตร์ (ดาวน์โหลด_3

โดย คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

การอนุรักษ์และดูแลรักษาสื่อโสตทัศน์ (ดาวน์โหลด_4) / (ดาวน์โหลด_5)

โดย คุณกรรณิการ์ ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
และ คุณภวริศา นิภาวัฒนพงศ์ หัวหน้าอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรจดหมายเหตุ (ดาวน์โหลด_6)

โดย คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สรุปบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดาวน์โหลด_7)

ภาพ

วีดีทัศน์ ตอนที่ ๑  ตอนที่ ๒  ตอนที่ ๓  ตอนที่ ๔  ตอนที่ ๕  ตอนที่ ๖  ตอนที่ ๗  ตอนที่ ๘  ตอนที่ ๙  ตอนที่ ๑๐

ครั้งที่ ๓ หัวข้อ IT กับงานจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์

ณ สภากาชาดไทย มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๑ คน จาก ๒๓ องค์กร

d6402baa-bdf2-4781-afff-e8714a0f7ef5.jpg

32a863ed-273f-4b74-a4e3-b8782bb70e7a.jpg

9e5df18b-0dd8-4e3a-96ac-e47d8126c145.jpg

ภาคเช้า

ขั้นตอนการทำงาน ข้อควรตระหนัก และแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต ของวงการจดหมายเหตุไทย (ดาวน์โหลด_1)

โดย คุณสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัฒนธรรมดิจิทัล (ดาวน์โหลด_2)

โดย คุณวัชชิรา บูรณสิงห์ ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ภาคบ่าย

กรณีศึกษา การจัดเก็บฐานข้อมูลจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (ดาวน์โหลด_3)/ (ดาวน์โหลด_4)

โดย คุณกรุณพล พานิช หัวหน้ากลุ่มงานเผยแผ่และคุณสมรักษ์ นุ่มนาค เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลทรัพยากรจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (ดาวน์โหลด_5)

        โดย คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สรุปบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดาวน์โหลด_6)

ภาพ

วีดีทัศน์ ตอนที่ ๑  ตอนที่ ๒  ตอนที่ ๓  ตอนที่ ๔  ตอนที่ ๕  ตอนที่ ๖

ครั้งที่ ๔ หัวข้อ พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุเอกชน

ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๔ คน จาก ๑๘ องค์กร

5af4072d-19dd-4a61-9ae0-92feed80b098.jpg

IMG_0051.JPG

IMG_0188.JPG

ภาคเช้า

กรณีศึกษาชุดความคิดจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เชิงพื้นที่ (ดาวน์โหลด_1)

โดย คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการอิสระ

ชวนแลกเปลี่ยน โดย คุณศิริเพ็ญ น้าสกุล กรรมการวิชาการ สมาคมจดหมายเหตุไทย

และผู้บริหารทีม ทีมบริหารงานเอกสาร ส่วนจดหมายเหตุและบริหารงานเอกสาร

การริเริ่มก่อตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงประเด็น : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ดาวน์โหลด_2)

โดย อาจารย์บุรินทร์ สิงห์โตอาจ เจ้าหน้าที่การศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชวนแลกเปลี่ยน โดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ภาคบ่าย

จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เชิงบุคคล : กรณีศึกษาจดหมายเหตุ ศ.ระพี สาคริก

โดย คุณกลศ หิรัญบูรณะ เลขานุการ ศ.ระพี สาคริก
ชวนแลกเปลี่ยนโดย คุณกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย ผู้จัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สรุปบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดาวน์โหลด_3)

ภาพ

วีดีทัศน์ ตอนที่ ๑  ตอนที่ ๒  ตอนที่ ๓  ตอนที่ ๔  ตอนที่ ๕  ตอนที่ ๖  ตอนที่ ๗  ตอนที่ ๘

ครั้งที่ ๕ หัวข้อ ประวัติศาสตร์บอกเล่า

ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๔ คน จาก ๒๐ องค์กร

IMG_0484.JPG

IMG_0419.JPG

IMG_0601_1.JPG

ภาคเช้า

ทำไมต้องประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า (ดาวน์โหลด_1)

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิตประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ สํานักธรรมศาสตร์และการเมือง
ชวนแลกเปลี่ยนโดย คุณศิริเพ็ญ น้าสกุล กรรมการวิชาการ สมาคมจดหมายเหตุไทยและผู้บริหารทีม ทีมบริหารงานเอกสาร ส่วนจดหมายเหตุและบริหารงานเอกสาร

ประสบการณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่าจากการปฏิบัติจริง (ดาวน์โหลด_2)

โดย คุณสุมัยวดี เมฆสุต ผู้บริหารทีม (ควบ) ทีมวิชาการพิพิธภัณฑ์ หอสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชวนแลกเปลี่ยนโดย คุณสมบัติ ทารัก เจ้าหน้าที่งานจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สรุปบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดาวน์โหลด_3)

ภาพ

วีดีทัศน์

แจกเครดิตฟรีคาสิโนออนไลน์ soccerjqk44binjqk41casinoslotxoเครดิตฟรี