คณะกรรมการตรวจสอบ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑. นายอนุวัฒน์ จงยินดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
๒. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ