คณะกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

๑. นายวิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหาร
๒. นายนิคม เจตน์เจริญรักษ์ กรรมการ
๓. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
๔. นายเอนก วาสนาสมปอง กรรมการ
๕. นายศานติ วิชิตพันธุ์ กรรมการ
๖. นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ
๗. นางสาววิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ
๘. นายโพธิพันธุ์ พานิช กรรมการ
๙. นายไพโรจน์ สิงห์บัน กรรมการ
๑๐. นายบัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นายกรุณพล พานิช ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย ผู้ช่วยเลขานุการ