Recommend Print

คณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

๑.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิจารณ์ พานิช

๒.  นายนิคม เจตน์เจริญรักษ์

๓.  นายบรรยง พงษ์พานิช

๔.  นายโพธิพันธุ์ พานิช

๕.  นายอนุวัฒน์ จงยินดี

๖.  นายเอนก วาสนาสมปอง

๗.  นายศานติ วิชิตพันธุ์

๘.  นายวิรไท สันติประภพ 

๙.  นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ 

๑๐. นางสาววิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล

๑๑. นายบัญชา พงษ์พานิช

๑๒. นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย

๑๓. นายกรุณพล พานิช

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

แจกเครดิตฟรีคาสิโนออนไลน์ soccerjqk44binjqk41casinoslotxoเครดิตฟรี