คณะกรรมการมูลนิธิ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑. ศาสตราจารย์ วิจารณ์ พานิช               ประธานกรรมการ
๒. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รองประธานกรรมการ
๓. นายนิคม เจตน์เจริญรักษ์ กรรมการ
๔. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการ
๕. นายวิรไท สันติประภพ กรรมการ
๖. นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการ
๗. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
๘. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
๙. นายเอนก วาสนาสมปอง กรรมการและเหรัญญิก
๑๐. นายบัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ