Recommend Print

คณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

คณะที่ปรึกษา

๑.     พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร)

๒.     นายเมตตา พานิช  

เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล

ประธานกรรมการธรรมทานมูลนิธิ

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

๑.     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประเวศ วะสี

๒.     นายเสนาะ อูนากูล    

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการ

 

๑.     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย

๒.     คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

๓.     ศาสตราจารย์ วิจารณ์ พานิช  

๔.     นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

๕.     นายนิคม เจตน์เจริญรักษ์  

๖.     นางสาวอรศรี งามวิทยาพงศ์

๗.     นายธีรพล นิยม

๘.     นายสมประสงค์ บุญยะชัย

๙.     นายวิรไท สันติประภพ

๑๐.   นายบรรยง พงษ์พานิช

๑๑.   นายบัญชา พงษ์พานิช  

 

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ

แจกเครดิตฟรีคาสิโนออนไลน์ soccerjqk44binjqk41casinoslotxoเครดิตฟรี