Recommend Print

บุญจาริก - ตามรอยสุภทฺโท (ผู้เจริญด้วยดี) ปฏิบัติถือเนสัชชิกถวายเป็นอาจารยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ละสังขาร

ตามรอยสุภทฺโท (ผู้เจริญด้วยดี)

ปฏิบัติถือเนสัชชิกถวายเป็นอาจารยบูชา
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ละสังขาร

ณ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ ๑๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระป่าผู้วางรากฐานการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

“สอนคนด้วยการทำให้ดู ทำเหมือนพูด พูดเหมือนทำ”

“คำสอนของผมมันนอกตำรา แต่อยู่ในขอบเขต อาจไม่ถูกคัมภีร์ท่านเขียน แต่มันถูกคัมภีร์สัจธรรม”

“เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะได้ แต่ปฏิบัติเพื่อละ ถ้าปฏิบัติเพื่ออยากได้นั่นนี่

ความอยากจะพานักปฏิบัติไปสู่ภพสู่ชาติอยู่เรื่อยไป ไม่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้น”

“ปฏิบัติให้มาก ทำให้มาก แล้วจะสิ้นสงสัย” 

20181215 cr

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน ในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนรวม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากงานอาจารยบูชาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ของทุกปีจะมีคนไปร่วมกันเยอะมาก จึงอยากให้วางใจว่า เราไปปฏิบัติธรรมถวายครูบาอาจาย์ อย่างคำที่อาจารย์พุทธทาสว่าไว้ “อยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง”

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๙.๐๐-๑๙.๔๕ น. เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง/รับเต็นท์ (สำหรับท่านที่จองไว้)

๒๐.๐๐ น.  ออกเดินทางสู่วัดสุภัททมงคล เลขที่ ๑๙๗ บ้านยางเครือ หมู่ ๙ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (สาขาที่ ๓๕ ของวัดหนองป่าพง)

* เตรียมของใช้ส่วนตัวแยกไว้ต่างหากติดตัวเอาไว้เพื่อสะดวกกับการทำภารกิจส่วนตัวในตอนเช้า เช่น ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ สบู่ล้างหน้า ฯ *

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๙.๐๐-๑๙.๔๕ น. เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง/รับเต็นท์ (สำหรับท่านที่จองไว้)

๒๐.๐๐ น.  ออกเดินทางสู่วัดสุภัททมงคล เลขที่ ๑๙๗ บ้านยางเครือ หมู่ ๙ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (สาขาที่ ๓๕ ของวัดหนองป่าพง)

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

๐๐.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ถึงวัดสุภัททมงคล ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี /ทำภารกิจส่วนตัว สำหรับท่านที่เตรียมของใส่บาตรมา สามารถนำมาจัดเตรียมไว้บนโต๊ะอาหาร /รอพระรับประเคน / รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ น. เข้ากราบพระอาจารย์ไพฑูรย์ ขันติโก เจ้าอาวาสวัดสุภัททมงคล / ปฏิสันถาร

๐๙.๐๐ น.  กราบลาพระอาจารย์ไพฑูรย์ ขันติโก ออกเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี 

๑๐.๐๐ น.  ออกเดินทางเข้าวัดหนองป่าพง

๑๐.๓๐ น.  กางเต็นท์กันเองโดยมีคนกางสาธิตเป็นตัวอย่าง

๑๒.๐๐ น.  ถึงวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กางเต็นท์กันเองโดยมีคนกางสาธิตเป็นตัวอย่าง

๑๓.๐๐ น.  นัดจุดรวมพล เพื่อเรียนรู้ตามรอยสุภทฺโท เริ่มที่พิพิธภัณฑ์โพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท), ศูนย์มรดกธรรม, กุฏิอาพาธ, กุฏิหลวงปู่ชา, อุโบสถ, ลานปฐมานุสรณ์ใต้โคนต้นมะม่วงที่หลวงปู่ชาปักกลดครั้งแรก, ธรรมศาลา, กุฏิพยาบาล, เจดีย์พระโพธิญาณเถร  

๑๖.๐๐ น.   ร่วมเดินจงกรม

๑๙.๐๐ น.  ทำวัตรเย็น / นั่งสมาธิภาวนา

๒๑ .๐๐น.  ฟังพระธรรมเทศนา

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

๐๓.๑๕ น.  รวมทำวัตรเช้า / นั่งสมาธิ

๐๕.๓๐ น.  ตักบาตร พระภิกษุ-สามเณร

๐๖.๐๐ น.  อุบาสก-อุบาสิกา รวมเดินจงกรม / ฟังธรรมเทศนาที่ธรรมศาลา ร่วมกล่าวถวายสังฆทาน, พระภิกษุ-สามเณร ฉันภัตตาหาร

๑๐.๐๐ น.  รวมที่หอฉัน ฟังโอวาท กราบพระ เลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม

๑๒.๐๐ น.  พักผ่อน / ทำภารกิจส่วนตัว

๑๓.๐๐ น.  สัญญาณระฆัง, นั่งสมาธิ อุบาสก-อุบาสิกา ที่ธรรมศาลา

๑๔.๐๐ น.  ฟังพระธรรมเทศนา

๑๕.๐๐ น.  จัดแถว พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา พร้อมด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เดินจากธรรมศาลาไปยังเจดีย์พระโพธิญาณเถร ทำประทักษิณ ๓ รอบ

๑๗.๐๐ น   พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๙.๐๐ น   สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น

๒๐.๐๐ น   นั่งสมาธิภาวนาร่วมกัน

๒๑.๐๐ น   ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

๐๓.๑๕ น.  รวมทำวัตรเช้า

๐๔.๓๐ น.   เก็บสัมภาระส่วนตัวและเก็บเต็นท์ให้เรียบร้อย

๐๖.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย โรงทานหน้าวัด

๐๗.๐๐ น.   นำสัมภาระส่วนตัวและเต็นท์ขึ้นรถ  พร้อมช่วยกันลำเลียงขึ้นรถ

๐๘.๐๐ น.   ออกเดินทางไปวัดป่านานาชาติ เรียนรู้ตามรอยธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์

๑๐.๐๐ น.   ออกเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

๑๑.๓๐ น    ออกเดินทางไปรับประทานอาหาร

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

๐๒.๔๐ น.  ออกเดินทางกลับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

๑๗.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

๒๒.๐๐ น.   ถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ  แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อนโอนเงิน ได้ที่ โทร. ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์ ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ :

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ


รับสมัครไม่เกิน ๕๐ คน

ร่วมสมทบการเดินทาง ๓,๑๐๐ บาท

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ชื่อบัญชี “มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ” สาขารัชโยธิน เลขที่ 111-296295-8  จากนั้นเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.การแต่งกาย

   ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาวหรือกางเกงสีขาว (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)   

   ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆสีขาว

๒. เต็นท์/ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

   ( หากท่านต้องการยืมเต็นท์สามารถสมทบทุนได้หลังละ ๒๐๐ บาท )

๓. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖. ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์