Recommend Print

ขอเชิญอบรมธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? (ภาคปฏิบัติ 3 วัน 2 คืน) ครั้งที่ 4

“ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ?”

ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)

วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

สวนธรรมศรีปทุม อ. สามโคก จ. ปทุมธานี

 20180830 dhammabumbud

เข้าใจสัจธรรมบทสุดท้ายของชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ ธรรมดาที่จะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท สร้างทัศนคติที่เป็นมิตรต่อการเผชิญความเจ็บป่วยและความตายอย่างเบิกบานและงดงาม ผ่านการฝึกเจริญสติและสมาธิในหลายรูปแบบและฝึกทดลองการออกแบบความตายผ่านพินัยกรรมชีวิต

วิทยากร

 • พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
 • พระครูธรรมรัต วัดญาณเวศกวัน จ. นครปฐม
 • แพทย์หญิง รุจิรา มังคละศิริ
 • กุลธิดา แซ่ตั้ง 
 • วิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล
 • ชิษณุชา โทณะวณิก และ นันทนัช โทณะวณิก

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • รับสมัครเฉพาะผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สนใจ ที่ยินดีใช้เวลาเข้าอบรมเต็มตามกำหนดการ เท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนอนพื้นฟูกได้

  สมัครได้ที่ http://register.bia.or.th

การอบรมเพื่อเป็นธรรมทาน ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เพื่อการจัดการด้านที่พักและอาหารได้ลงตัว ขออนุญาตมีค่ามัดจำ 1000บาท เมื่อลงทะเบียนสมัคร และคืนให้ในวันสุดท้ายของการอบรมโดย โอนเงิน ณัฐนิชา สถิตจินดาวงศ์ ธนาคารกรุงเทพ(สำนักงานใหญ่) เลขที่บัญชี 101 875 5494 หากต้องการยกเลิกการสมัครต้องแจ้งก่อนวันจัดจริงล่วงหน้า 10 วัน จึงจะได้รับเงินมัดจำคืน

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

อุปกรณ์/หมายเหตุ

10.00-10.30

ลงทะเบียน

แบบสอบถาม คาดหวัง กังวล

   

10.30-11.00

ปฐมนิเทศ

วิภา

ศีล-สัมพันธภาพ

11.00-11.30

ประดับอาภรณ์ก่อนภาวนา

อธิบายคุณค่าของศีลและความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย

อาราธนาศีล-รับศีล

พระครูธรรมรัต

ศีล-สัมพันธภาพ

11.30-12.00

สาธยายมนตราเพื่อน้อมจิต เป็นมิตรกับทุกสรรพสิ่ง

วิภา

จิต-แบบง่ายเชื่อมสู่เป้าหมาย

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

13.00-14.00

ผ่อนพักตระหนักรู้
ภาวนากับ Crystal Singing Bowl

ชิษณุชา/นันทนัช

จิต-แบบง่ายเตรียมความพร้อม

14.00-15.15

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย มองเข้ามาภายในตน

หมอรุจิรา/หมอฝน/

ครูหมู

จิต-แบบง่าย ฐานกาย

15.15-15.30

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

15.30-17.00

รักนั้นดีแน่ รักแท้อยู่ไหนหนอ? (๑ ภาคปริยัติ)

อธิบายคุณค่า วิธี และฝึกเจริญสติ

บรรยายเมตตาภาวนาประกอบกิจกรรม

พระครูธรรมรัต

จิต, ปัญญา-พัฒนาการฝึกสติ

17.00-18.00

รับประทานอาหารเย็น, ชำระกาย ผ่อนคลายใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

18.00-18.30

สาธยายมนตราเพื่อน้อมจิต เป็นมิตรกับความเจ็บไข้

วิภา

จิต-เน้นตถาคตโพธิสัทธา

18.30-21.00

รักนั้นดีแน่ รักแท้อยู่ไหนหนอ? (๒ ภาคปฏิบัติ)

๒.๑ ทักษะการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์

๒.๒ เมตตาภาวนา

พระครูธรรมรัต

จิต-เน้นใจอิ่มเอมเป็นสุข

21.00

พักผ่อน ดูแลกาย รักษาใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

อุปกรณ์/หมายเหตุ

05.30

ระฆังแห่งสติ

   

06.00-06.30

หายใจอย่างสมบูรณ์ เพิ่มพูนศรัทธา

ฝึกลมหายใจ สวดมนต์สั้นๆ

วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

06.30-07.30

โยคะภาวนา ยาตรารับอรุณ

ฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแบบโยคะ เดินจงกรม

ครูหมู/วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

07.30-09.00

รับประทานอาหารเช้า, ชำระกาย ทำกิจส่วนตัว

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

09.00-10.30

เป้าหมายชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง (๑)

บรรยายอัตถะ ๓ ประกอบกิจกรรม

พระครูธรรมรัต

ปัญญา-ใคร่ครวญการใช้ชีวิต

10.30-10.45

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

10.45-12.00

เป้าหมายชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง (๒)

Repeating questions เหลือเวลาอีก ๓ วันจะทำอะไร

กลุ่มย่อยสุนทรียสนทนา เสริมทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง

ทีมวิทยากร

ปัญญา-ตระหนักรู้คุณค่าชีวิตมองเห็นทางสำหรับชีวิตที่เหลือ

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

13.00-14.30

นิทรรศการเป็นมิตรกับความตาย

แบ่งกลุ่มย่อย

หมอรุจิรา/หมอฝน

ทีมวิทยากร

ปัญญา-สืบค้นเงื่อนปมที่คั่งค้างในชีวิตของตนเอง

14.30-14.45

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

14.45-16.00

ตัดก่อนตาย

แบ่งกลุ่มย่อย

หมอรุจิรา/หมอฝน

ทีมวิทยากร

ปัญญา-ค้นพบและคลี่คลายเงื่อนปมทื่   คั่งค้างในชีวิตของตนเอง

16.00-17.00

โยคะภาวนา เพื่อการผ่อนพักตระหนักรู้

ฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแบบโยคะ

ครูหมู

จิต,ปัญญา-พิจารณากาย สุข ทุกข์       ไตรลักษณ์

17.00-18.00

รับประทานอาหารเย็น, ชำระกาย ผ่อนคลายใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

18.00-18.30

สาธยายมนตราเพื่อน้อมจิต ตีสนิทกับความตาย

วิภา

จิต-เน้นศรัทธา

18.30-21.00

ระลึกถึงความตายสบายนัก

พระครูธรรมรัต

จิต, ปัญญา-พิจารณาอย่างอบอุ่น

21.00

พักผ่อน ดูแลกาย รักษาใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

อุปกรณ์/หมายเหตุ

05.30

ระฆังแห่งสติ

   

06.00-06.30

หายใจอย่างสมบูรณ์ เพิ่มพูนศรัทธา

ฝึกลมหายใจ สวดมนต์สั้นๆ

วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

06.30-07.30

โยคะภาวนา เดินวิถีแห่งสติ

ฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแบบโยคะ เดินจงกรม

ครูหมู/วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

07.30-09.00

รับประทานอาหารเช้า, ชำระกาย ทำกิจส่วนตัว

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

09.00-12.00

เขียนพินัยกรรมชีวิต

แบ่งปันพินัยกรรมชีวิตในกลุ่มย่อย

เอื้อให้เกิดการตระหนักรู้ค้นพบแนวทาง    การดำเนินชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่าแท้จริงด้วยตนเอง

หมอรุจิรา/หมอฝน

ปัญญา-ค้นพบแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหลืออย่างมั่นคง

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

13.00-13.45

ถึงปลายทาง ด้วยลายแทง

ตอบข้อสงสัยและเขียนคำอธิษฐาน

พระครูธรรมรัต

ปัญญา-ตระหนักรู้ในมรรควิธีค้นพบเครื่องมือของตนเอง

13.45-14.00

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

14.00-16.00

สู่ความงอกงามสดใส สุดท้ายก็จากลา

ให้กำลังใจแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยและมอบวิธีการวางท่าทีต่อความเจ็บไข้ ความตายและการต้องเผชิญกับความสูญเสีย

พระไพศาล วิสาโล

จิต-เสริมกำลังใจเพื่อทำสิ่งที่ออกแบบ

16.00

ตั้งจิตอธิษฐานและอุทิศมหากุศล

   

สอบถามเพิ่มเติม

 • คุณยุ้ย 089 556 9195 (16.00-18.00) Line ID: 0895569195
 • คุณต่าย 081 495 6215 (18.00 - 21.00 และ 5.00 - 7.00)  Line ID: katai6215
 • คุณเนาว์ 089 1180322( 18.00—22.00 น.) Line ID: 0891180322

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. การแต่งกาย เสื้อผ้าสีสุภาพสวมใส่สบาย เหมาะสำหรับการนั่งพื้นและฝึกโยคะภาวนา เตรียมเสื้อกันหนาว สำหรับผู้ป่วยที่นั่งพื้นไม่ได้มีจัดเตรียมเก้าอี้สำรองไว้ให้
 2. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ขวดน้ำดื่ม ไฟฉาย ยาประจำตัว ให้ใส่ถุงผ้าเพื่อกันเสียงรบกวนผู้อื่นจากถุงพลาสติก
 3. ขอความร่วมมือในการปิดเสียงอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดขณะเข้ารับการอบรม​