Recommend Print

บุญจาริก - สำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ จ.เลย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

สำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ร่วมเรียนรู้วิถีธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 ววฏฏะ2

 “บุญจาริก” ศึกษาและปฏิบัติธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ภาวนากับครูบาอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ ณ สำนักปฏิบัติจิตภาวนาปลายทาง โดยการจัดกิจกรรม ๑๒ ภาวนาตลอดทั้งปี ตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สำคัญได้แก่คณะศิษย์อาจารย์มั่นภูริทัตโต คณะศิษย์อาจารย์ชา สุภัทโท คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และคณะศิษย์อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน 

 

กำหนดการ

*หมายเหตุ:กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

๑๙.๐๐ น. ลงทะเบียน / ของที่ระลึก / ที่ภัตศาลา ณ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๒๐.๐๐ น. ออกเดินทางจากมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

๐๔.๐๐ น. เข้าที่พัก  กิ่งบุญ รีสอร์ท / พักผ่อน / ทำภารกิจส่วนตัว

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ  ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

๐๘.๓๐ น. ถึงสำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ  ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เข้ากราบพระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ / ใช้ตามตารางวัด

๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐ น. พักผ่อน

๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม / สมาธิภาวนา

๑๖.๓๐ น. สนทนาธรรม / สอบถาม

๑๗.๓๐ น. พัก / น้ำปานะ

๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น / สมาธิภาวนา

๒๐.๐๐ น. กลับเข้าที่พัก กิ่งบุญ รีสอร์ท

๒๐.๓๐ น. ถึงที่พัก / ทำภารกิจส่วนตัว

๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

38498855 368536187013476 7644891871046533120 n

วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ  ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

๐๘.๐๐ น. ถึงสำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ  ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ใช้ตามตารางวัด

๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐ น. พักผ่อน

๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม / สมาธิภาวนา

๑๖.๓๐ น. สนทนาธรรม / สอบถาม

๑๗.๓๐ น. พัก / น้ำปานะ

๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น / สมาธิภาวนา

๒๐.๐๐ น. กลับเข้าที่พัก กิ่งบุญ รีสอร์ท

๒๐.๓๐ น. ถึงที่พัก / ทำภารกิจส่วนตัว

๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

๐๖.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระขึ้นรถ

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๔๕ น. ออกเดินทางไปวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

๐๘.๐๐ น. ถึงวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นมัสการหลวงพ่อใหญ่ / ชมจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ ชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน / ซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและของที่ระลึก

๐๘.๔๐ น. ออกเดินทางไปพระธาตุศรีสองรัก

๐๙.๐๐ น. ถึงพระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๐๓ เสร็จในปี พ.ศ. ๒๑๐๖

๐๙.๔๐ น. ล้อหมุน / ออกเดินทาง

๑๒.๐๐ น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

๑๔.๓๐ น. ถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๒๑.๐๐ น. ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑.  ก่อนโอนเงิน กรุณาโทรสอบถามเพื่อสำรองที่ ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด  ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๓ วันหลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้ว จะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัคร คืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน 
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน  ๔๕  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๔,๕๐๐ บาท

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ที่คุณแก้ว

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เลขที่ 111 296295 8 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติม โทร.  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วยเสื้อสีขาว,ผ้าถุงสีดำ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว, กางเกงสีสุภาพ

๒. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๓. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๔. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ ทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากพื้นที่สำนักวิวัฏฏะเป็นดินแดง

๕. ไฟฉาย ยาทากันยุง

๖. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

๗. เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว   

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า 

ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

 20180810 ววฏฏะ cr