Recommend Print

บุญจาริก - ร่วมงานบุญปริวาสกรรมกับ วัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๑

งานบุญปริวาสกรรม ร่วมปฏิบัติธรรม กับพระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม

วัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ

    วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ - วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

IMG 1260

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๙.๐๐ – ๑๙.๔๕ น.​เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง / รับเต็นท์ (สำหรับท่านที่จองไว้)
๒๐.๐๐ น.​​ออกเดินทางสู่วัดป่าโน่นกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ


วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๐๕.๐๐ น.​​ถึงวัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ
๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.​นำสัมภาระและเดินทางเข้าที่จุดสำหรับกางเต็นท์ / ทำภารกิจส่วนตัว,พักผ่อน
๐๗.๓๐ น.​​ตักบาตรข้าวเหนียว
๐๘.๐๐ น. ​​รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา กล่าวสังฆทานรับประทานอาหาร(ทานมื้อเดียว)
๑๑.๐๐ น.​​พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากทานอาหารเสร็จ ประมาณเที่ยง เข้ากราบพระอาจารย์ราวี จารธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม
๑๓.๐๐ น.​​รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา
๑๖.๐๐ น.​​น้ำปานะ
๑๗.๐๐ น.​​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๗.๓๐ น.​​รวมตัวกัน/เดินจงกรมไปที่สระนาฬิเกร์/ทำภารกิจส่วนตัว
๑๘.๑๕ น.​​สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น.​​นั่งสมาธิภาวนา ร่วมกิจกรรมปฏิบัติปริวาสกรรมกับคณะศิษย์พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม
๒๐.๐๐ น.​​ฟังพระธรรมเทศนา แล้วพักผ่อน


วันเสาร์ทื่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.​ทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๐๗.๓๐ น.​​ตักบาตรข้าวเหนียว
๐๘.๐๐ น. ​​รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา กล่าวสังฆทาน รับประทานอาหาร (ทานมื้อเดียว)
๑๑.๐๐ น.​​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๓.๐๐ น.​​รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา
๑๖.๐๐ น.​​น้ำปานะ
๑๗.๐๐ น.​​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๗.๓๐ น.​​รวมตัวกัน/เดินจงกรมไปที่สระนาฬิเกร์/ทำภารกิจส่วนตัว
๑๘.๑๕ น.​​สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น.​​นั่งสมาธิภาวนา ร่วมกิจกรรมปฏิบัติปริวาสกรรม กับคณะศิษย์พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม
๒๐.๐๐ น.​​ฟังพระธรรมเทศนา แล้วพักผ่อน


วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๐๔.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. ทำวัตรเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว,เก็บสัมภาระส่วนตัวพร้อมเก็บเต็นท์ให้เรียบร้อย
๐๖.๓๐ – ๐๗.๑๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
๐๗.๑๐ – ๐๗.๓๐ น. กราบลาพระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ
๐๗.๔๐ น.  ออกเดินทางไปปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่
๐๙.๐๐ น.  ถึงปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่
๑๐.๐๐ น.  ออกเดินทางกลับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที่ปั้มน้ำมัน
๑๙.๐๐ น.  
ถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโ

 

IMG 1259

12814025_868509303267069_7364118090141979184_n.jpg

 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรุณาสอบถามก่อนโอนเงิน)

๒. สำหรับการสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำครึ่งหนึ่งของราคาเต็มในวันทำการสำรอง หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่สามารถชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

 ๒.๑ สำหรับการสำรองที่นั่ง ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ – นามสกุล, เพศ, อายุ, เบอร์โทร, อีเมล์ และสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการ หากท่านไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

๑. หากท่านได้สำรองและต้องการจะยกเลิก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยนับไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

รับสมัครไม่เกิน  ๒๙  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒,๓๐๐ บาท **ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๙ คน

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓   หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0

จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ –๙๓๖ ๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ

๒.  เต็นท์/ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

( หากท่านต้องการยืมเต็นท์สามารถสมทบทำบุญค่าบำรุงได้ หลังละ ๒๐๐ บาท )    

๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ,รองเท้าแบบสวมเพื่อการเดินที่คล่องตัว

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์