Print

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ภาวนาข้ามปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานสวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๑

 “ปีใหม่...ชีวิตใหม่...พวกเรา คือ กำลังของแผ่นดิน”

๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ - ๑ ม.ค. ๒๕๖๑
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติภาวนาส่งท้ายปี เพื่อปีใหม่...ชีวิตใหม่
เพื่อชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส
ให้มีสติและปัญญาในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
เพื่อร่วมแรงกันเป็นกำลังของแผ่นดิน 

newyear61a

composite20

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

กำหนดการ

ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมช่วงใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย

ช่วง ๑ ยามเช้า : ตักบาตร ถวายภัตตาหารและสังฆทาน สมาทานศีล ฟังธรรม และสมาธิภาวนา ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

รับฟังเสียงธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุ เรื่อง วันสิ้นปีเก่า ขึ้นปีใหม่

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

สมาทานไตรสรณคมน์และศีลห้า ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล พระภิกษุ ๙ รูป จากวัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ปรารภธรรมและกล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ทำวัตรเช้า สวดมนต์บทพิเศษ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์

ช่วง ๒ ยามบ่าย : สมาธิภาวนา และกิจกรรมต่างๆ

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ ณ ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม นำโดย พระภิกษุในเครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
(ลงทะเบียน http://register.bia.or.th)

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

เพลินธรรมนำชม ภาพปริศนาธรรม

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ศิลป์ศีลภาวนา ๓ กิจกรรม ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย พวงกุญแจสร้างสุข และตุ๊กตาน้องแทนใจ
(ลงทะเบียน http://register.bia.or.th)

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐

เปิดโรงทาน สำหรับรับประทานอาหารอย่างพอดี ให้มีกำลังในการปฏิบัติภาวนา

ช่วง ๓ ยามเย็น : สวดมนต์ทำวัตร รับฟังข้อธรรม และน้อมนำการปฏิบัติ ณ สวนพุทธธรรม

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐

ทำวัตรเย็น สวดมนต์ และรับฟังเสียงธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุ เรื่อง วันขึ้นปีใหม่

๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวฑฺโฒ) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

๒๑.๐๐ - ๒๓.๐๐

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี

ช่วงที่ ๔ ยามข้ามปี : สวดมนต์ ๙ บท ทำสมาธิภาวนา รับศักราชใหม่ ณ สวนพุทธธรรม

หมายเหตุ : ก่อนสวดแต่ละบทจะมีการพูดอธิบายที่มาและความสำคัญของบทสวดมนต์โดยสรุปย่อ

อ่านบทสวดมนต์ออนไลน์ >> คลิกที่นี่ 

หรือ Download ไฟล์ PDF >> คลิกที่นี่ 

๒๓.๐๐ - ๐๐.๐๐ น. 

เตรียมกายใจด้วยศีลและธรรม

บทสวดมนต์ส่งท้ายปี ๒๕๖๐ เพื่อความตั้งมั่นในเป้าหมายและทบทวนชีวิต

๑. ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาฐะ

๒. ติลักขณาทิคาถา 

๓. ภารสุตตคาถา  

๔. ภัทเทกรัตตคาถา

๕. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

๖. พิจารณาสังขาร

ทำสมาธิสำรวมจิตส่งท้ายปี  

๐๐.๐๐ น.

สัญญาณระฆังรับพุทธศักราช ๒๕๖๑

๐๐.๐๑ - ๐๐.๒๕ น. 

บทสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

๗. มงคลสูตร

๘. โอวาทปาติโมกข์

๙. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

อธิษฐานจิตร่วมเป็นกำลังของแผ่นดิน

๐๐.๒๕ - ๐๐.๓๐ น.

คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

๐๐.๓๐ - ๐๑.๐๐ น.

พักอิริยาบถ สำรวมกายใจเพื่อเตรียมปฏิบัติเนสัชชิก (ตามอัธยาศัย)

ช่วงที่ ๕ ปฏิบัติเนสัชชิก รับศักราชใหม่ ณ สวนพุทธธรรม

๐๑.๐๐ - ๐๒.๓๐ น.

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระมหาสนธยา เขมาภิรโต วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี

๐๒.๓๐ - ๐๔.๐๐ น.

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระสิงห์ทอง เขมิโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

๐๔.๐๐ - ๐๕.๓๐ น.

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย แม่ชีศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์  ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ช่วงที่ ๖ รุ่งอรุณ - ทำวัตรเช้า และรับพรปีใหม่ ตักบาตรสาธิตฯ ณ สวนพุทธธรรม

๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. 

ทำวัตรเช้า สวดมนต์ และภาวนารับอรุณ

๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น.

พักอิริยาบถ เตรียมอาหารแห้งใส่บาตร

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่ พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม ๙ รูป

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

รับฟังเสียงธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุเรื่อง ปีใหม่ ชีวิตใหม่

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์ จบกิจกรรม

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

การเดินทาง

การเตรียมตัว

สำหรับผู้ที่ภาวนาข้ามคืน

หนังสือสวดมนต์

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐,๐๘-๖๓๑๑-๐๙๐๐