Recommend Print

บุญจาริก - ปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

ร่วมเดินทางปฎิบัติธรรมกับ

พระอธิการสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

นมัสการวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เรียนรู้รอยธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่น
หลวงปู่หลุย
และหลวงตาบัว ที่วัดป่าสุทธาวาส
และชมถนนผ้าครามเมืองสกลนคร

(ค่ำ)วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ – (เช้า)วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน ในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนรวม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน / รับของว่าง/ของที่ระลึก ที่ภัตตศาลา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
๑๙.๐๐-๐๕.๐๐ น.  ออกเดินทางสู่วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร

วันศุกร์ที่ ๒๐ -  วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น.  เก็บสัมภาระ / ภารกิจส่วนตัว
๐๖.๐๐–๐๗.๓๐ น.  กราบพระอาจารย์ / ตักบาตร
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  กิจกรรมปฏิบัติธรรม
๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน / พักผ่อน
๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.  สนทนาธรรม สอบถามข้อสงสัย
๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.  รับน้ำปานะ, ภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.  ทำวัตรเย็น สมาธิภาวนา
๒๒.๐๐-๐๔.๓๐ น.  พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

๐๔.๐๐ -๐๖.๐๐ น.  ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐–๐๗.๓๐ น. เดินจงกรม / ตักบาตร
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  กิจกรรมปฏิบัติธรรม / กราบลาพระอาจารย์ สุธัมโม
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระส่วนตัวให้เรียบร้อย

๑๓.๐๐ น.  ออกเดินทางจากวัดป่าหนองไผ่ สกลนคร เข้าตัวเมืองสกลนคร
๑๓.๔๐ น.  นมัสการและเรียนรู้รอยธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่หลุยและหลวงตาบัว ที่วัดป่าสุทธาวาส
๑๖.๐๐ น.  เข้ากราบนมัสการที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร / ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
๑๗.๐๐ น.  สนับสนุนชุมชน ถนนผ้าครามเมืองสกลนคร
๑๘.๓๐ น.  ถึงรับประทานอาหารเย็น
๑๙.๒๐ น.  ออกเดินทางกลับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ แวะปั้มทำภารกิจส่วนตัว / ออกเดินทางต่อ

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๐๕.๐๐ น.  ถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อนโอนเงิน ได้ที่ โทร. ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป
ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์ ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป


รับสมัครไม่เกิน ๒๙ คน
ร่วมสมทบการเดินทาง ๓๐๐๐ บาท

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐ พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกาย
    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)
    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ
๒. เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว
๓. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว
๔. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)
๕. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ
๖. ไฟฉาย ยาทากันยุง
๗. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์