Recommend Print

บุญจาริก - อาจารยบูชาหลวงปู่จูม สุจิตฺโต พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม สกลนคร

กำหนดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมงานอาจารยบูชาหลวงปู่จูม สุจิตฺโต พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม สกลนคร

เรียนรู้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร่วมตามรอยพุทธศาสนาในยุคประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น , อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี ,
วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) จ.บึงกาฬ

(ค่ำ)วันพฤหัสบดีที่ ๑๐- (เช้า)วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ทรปวดไตรสกขา non create edit 170702 1100amsm

 

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา  ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

 

*หมายเหตุ:กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒๐.๐๐ น.   ลงทะเบียน / ของที่ระลึก / ที่ภัตศาลา ณ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๒๑.๐๐ น.   ออกเดินทางจากมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๐๕.๐๐ น.   แวะปั้มทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๓๐ น.   ออกเดินทางไปภูเวียง ชื่นชมธรรมชาติ   รับประทานอาหารเช้า

ช่วงเช้า

๐๘.๓๐ น.   ออกเดินทางมาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
               พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ขอนแก่น
               วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู  กราบนมัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย
               รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย - ช่วงค่ำ 

              ออกเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุดรธานี
              ถึงภูพระบาท / เรียนรู้ภาพเขียนโบราณ / ภาวนายามเย็น (ถ้าฝนไม่ตก)
              แวะรับประทานอาหารเย็น แถว อ.บ้านผือ ก่อนเข้าที่พัก ** บุญทวี บูธีค โฮม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย แถวที่พัก

๐๘.๓๐ น.  ออกเดินทางไป วัดโพธิ์ชัย หนองคาย
              กราบนมัสการ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมือง หนองคาย
              รับประทานอาหารกลางวัน แถว อ.โพนพิสัย หนองคาย

ช่วงบ่าย    ออกเดินทางไปวัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)
๑๕.๓๐ น. ถึงภูทอก วัดเจติยาคีรีวิหาร บึงกาฬ ก็บของเข้าที่พัก
             กราบนมัสการหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ ที่เจดีย์เจติยาคีรีวิหาร
             ขึ้นภูทอก  รับประทานอาหารเย็น
             ทำวัตรเย็น พักผ่อน

วันอาทิตย์ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ช่วงเช้า      ขึ้นภูทอกรับอรุณยามเช้า
               ภาวนายามเช้า รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น.   ออกเดินทางไป วัดไตรสิกขาทลามลตาราม สกลนคร ถึงวัดไตรสิกขาทลามลตาราม สกลนคร
               เข้าที่พัก ร่วมงานอาจารยบูชาหลวงปู่จูม สุจิตฺโต พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ ใช้กำหนดการ ฯ ของวัด จนถึง เที่ยงของวันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
               ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระขึ้นรถ

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๕.๐๐ น.   ออกเดินทางกลับ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
               แวะปั้มน้ำมันทำภารกิจส่วนตัว
               แวะปั้มน้ำมัน / รับประทานอาหารเย็นอัธยาศัย
               ออกเดินทางกลับ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

๐๒.๐๐ น. ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดย สวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑.  สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง (ห้่ามโอนเงินก่อนสอบถาม)


๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ( ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) ห้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

รับสมัครไม่เกิน ๒๘ คนหากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๓,๙๐๐ บาท  ** ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๘ คน

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐   

โดยเลือกชำระได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่402–894201–0 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ –๙๓๖ ๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกาย

๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาว,กางเกงสีขาว/หรือผ้าถุงสีดำ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)   

๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆสีขาว,กางเกงสีสุภาพ

๒. เต็นท์/ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

๓. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖. ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนา  ให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม  คือผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์