Recommend Print

รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2558 - 2559

2017-06-02_014417.jpg

ความเป็นมา

ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้เริ่มก่อสร้างในปลายปี ๒๕๕๐ โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระทั่งเปิดบริการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระดำเนินเปิดในต้นปี ๒๕๕๔ นับเป็น ๒ ปี ที่ต่อเนื่องจาก ๔ ปีแรกของการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมูลนิธิฯ ซึ่งมีความสำเร็จสำคัญ ๔ ประการ คือการเป็นศูนย์เรียนรู้และบริการด้านศาสนธรรม อันรื่นรมย์ การสืบสานงานพระพุทธศาสนาผ่านงาน ปณิธาน อุดมการณ์ และแบบอย่างของพุทธทาสภิกขุ ตลอดจนการสื่อสารพุทธธรรม และการประสานกัลยาณมิตรทางธรรมในการร่วมเป็นธรรมภาคีขับเคลื่อนงานธรรมด้วยกัน พร้อมกับมีความท้าทายสำคัญ ๓ ประการ คือ การจดหมายเหตุ การบริหารจัดการและกำลังคน และ การจัดการทุนเพื่อความยั่งยืน

ระยะ ๒ ปีที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากของการจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งของหอจดหมายเหตุฯ แห่งนี้รวมทั้งยังขยายสู่ระบบ RIM (Record and Information Management) ด้วยระบบฐานข้อมูลดิจิตอลตามมาตรฐานสากล พร้อมกับการสานสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาจดหมายเหตุ ของหลากหลายฝ่ายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนทั้งประเทศ ในขณะที่งานหนังสือและสื่อธรรม ต้องปรับตัวใหญ่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสื่ออื่น รวมทั้งสื่อใหม่ และกำลังจะขยับในลักษณะของ “สโมสรธรรมทาน” ที่คณะธรรมทานแห่งไชยาได้เริ่มต้นไว้

ส่วนกิจกรรมการเผยแผ่ต่าง ๆ ที่มากจนอาจจะเกินกำลังก็ยังไม่สามารถลดลงได้ ด้วยยังมีธรรมภาคีตลอดจนผู้คนต้องการทั้งยังได้ขยับไปรับใช้สนับสนุนวัดวาอารามต่าง ๆ ในโครงการวัดบันดาลใจ รวมทั้งกับองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ขณะที่กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ก็ยังมากอยู่เช่นเคย ที่สำคัญคืองานด้านต่างประเทศซึ่งค่อย ๆ พัฒนาตามลำดับ จะมีการขยับใหญ่ในอนาคตอันใกล้ พร้อมกับระบบการบริหารจัดการ กำลังคนและการจัดการทุนเพื่อความยั่งยืน

สู่อนาคตข้างหน้า

ในระหว่างจัดทำรายงานฉบับนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยหอจดหมายเหตุฯ และเหล่าธรรมภาคีได้ร่วมกันปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในคืนวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติบูชาข้ามคืนในวาระครบ รอบ ๗ วัน, ๑๕ วัน, ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน แห่งการสวรรคต โดย ในครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ทุกกิจกรรมถือเป็นการ “ตามรอยธรรมราชา” จากนั้น หลังวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑๑๑ ปี ของพุทธทาสภิกขุ ได้ปรับเป็นกิจกรรม ๑๑๑ ปี พุทธทาส “พุทธธรรมกับสังคม” ซึ่งจะมีการประชุมวิชาการนานาชาติในการนี้ รวมทั้งจะมีการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการมูลนิธิกับคณะกรรมการบริหารและธรรมภาคี เพื่อกำหนดทิศทางระยะต่อไปในอนาคต ในการสานปณิธานทั้งสาม ของพุทธทาส คือ “ถือเป็นหลักในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่โลก คือ ๑. พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนๆ ๒. พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม ๓. พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนา” ซึ่งอยู่ในมรดกที่ขอฝากไว้ ข้อที่ ๒ จากทั้งหมด ๑๘๙ ข้อ

หวังว่ารายงานฉบับนี้จะไม่เป็นเพียงการสรุปรายงานผลการดำเนินการในระยะ ๒ ปีนี้เท่านั้น แต่ยังจะเป็นฐานข้อมูล ในการทบทวนและทำต่อให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

Download รายงานประจำปี