Recommend Print

บุญจาริก - ร่วมปฏิบัติธรรมเพ็ญภาวนาอาสาฬหบูชากับพระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล วัดป่าธรรมทัสสี จ.บุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมปฏิบัติธรรมเพ็ญภาวนาอาสาฬหบูชา
กับพระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล วัดป่าธรรมทัสสี  จ.บุรีรัมย์

ชมปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเขาปลายบัด

ชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านเจริญสุข 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ – วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

  

“บุญจาริก” ศึกษาและปฏิบัติธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ภาวนากับครูบาอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ ณ สำนักปฏิบัติจิตภาวนาปลายทาง โดยการจัดกิจกรรม ๑๒ ภาวนาตลอดทั้งปี ตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สำคัญได้แก่คณะศิษย์อาจารย์มั่นภูริทัตโต คณะศิษย์อาจารย์ชา สุภัทโท คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และคณะศิษย์อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน 

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒๐.๐๐ น.                       เริ่มลงทะเบียน/รับของที่ระลึก/ของว่าง

๒๑.๐๐ น.                       ออกเดินทางสู่วัดป่าธรรมทัสสี บ้านนาลาว ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๐๔.๐๐ – ๐๔.๕๐น.            ถึงวัดป่าธรรมทัสสี /เข้าเก็บสัมภาระ/ ทำภาระกิจส่วนตัว

๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น.           ร่วมกันทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา /ฟังธรรมเทศนา

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.           ตักบาตร / กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.           ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์

                                    รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.           ทำภารกิจส่วนตัว

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐  น.           เข้ากราบพระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙, ดร. ประธานโครงการ

                                    วัดป่าธรรมทัสสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา/ ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติธรรม

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.            ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

                                    รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.            พักผ่อนอย่างมีสติ

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.            ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.            สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา

๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.            สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา

๒๑.๐๐ น.                       พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ตรงกับวันอาสาฬหบูชา)

๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.           ร่วมกันทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา /ฟังธรรมเทศนา

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.           ตักบาตร / กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.           ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์

                                     รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.           ทำภารกิจส่วนตัว

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐  น.           ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

                                     รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.            พักผ่อนอย่างมีสติ

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.            ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.            สนทนาธรรม/สอบถามข้อสงสัย

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.            กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม / ดื่มน้ำปานะ

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.            ทำภารกิจส่วนตัว

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.            สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา

๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.            สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา

๒๑.๐๐ น.                       พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตยที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ตรงกับวันเข้าพรรษา)

๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.           ร่วมกันทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา /ฟังธรรมเทศนา

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.           ตักบาตร / กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.           ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ / รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.           ทำภารกิจส่วนตัว

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐  น.           ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ / รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.            พักผ่อนอย่างมีสติ

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.            ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.            สนทนาธรรม/สอบถามข้อสงสัย

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.            กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม / ดื่มน้ำปานะ

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.            ทำภารกิจส่วนตัว

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.            สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา

๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.            สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา

๒๑.๐๐ น.                         พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.             ร่วมกันทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา /ฟังธรรมเทศนา

๐๖.๓๐ น.                         ออกเดินทางจากวัดป่าธรรมทัสสี  สู่ ปราสามพนมรุ้ง / รับประทานอาหารเช้าได้บนรถ

๐๘.๓๐ น.                         นำชมปราสาทพนมรุ้ง / ปราสาทเมืองต่ำ / ปราสาทเขาปลายบัด

๑๒.๐๐ น.                         รับประทานอาหารกลางวัน ที่กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านเจริญสุข

๑๒.๔๐ น.                        ร่วมทำเวิรค์ช็อปภูมิปัญญาท้องถิ่น : ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ  (ผ้าภูอัคนี)    อุดหนุนชุมชน ตามอัธยาศัย

๑๔.๐๐ น.                        ออกเดินทางกลับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

๒๐.๐๐ น.                        ถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ โดยสวัสดิภาพ

 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑.  ก่อนโอนเงิน กรุณาโทรสอบถามเพื่อสำรองที่ ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด  ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๓ วันหลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้ว จะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัคร คืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน 
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน  ๓๐  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒๘๐๐ บาท (ราคานี้เป็นราคาที่ ๓๐ คน)

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ที่คุณแก้ว

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ ๔๐๒–๘๙๔๒๐๑–๐ จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สอบถามเพิ่มเติม โทร.  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาวหรือกางเกงสีขาว (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆสีขาว

๒. เต็นท์/ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว     

    ( หากท่านต้องการยืมเต็นท์สามารถสมทบทุนได้หลังละ ๒๐๐ บาท )

๓. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖. ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์