Recommend Print

บุญจาริก - ร่วมปฏิบัติธรรมกับกับพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณณ วัดป่าสุคะโต

เชิญชวนร่วมเดินทางไปปฎิบัติธรรม

กับพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ณ 
วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

ae 22 169

  

“บุญจาริก” ศึกษาและปฏิบัติธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ภาวนากับครูบาอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ ณ สำนักปฏิบัติจิตภาวนาปลายทาง โดยการจัดกิจกรรม ๑๒ ภาวนาตลอดทั้งปี ตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สำคัญได้แก่คณะศิษย์อาจารย์มั่นภูริทัตโต คณะศิษย์อาจารย์ชา สุภัทโท คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และคณะศิษย์อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน

Screenshot_2016-05-26_15.22.01_cr2.jpg 

ชมบรรยากาศการปฏิบัติธรรม จากรายการพื้นที่ชีวิต

https://www.youtube.com/watch?v=gr4qLitYRuI 

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒๒.๐๐ - ๒๒.๔๕ น. ลงทะเบียน /รับของว่าง/ของที่ระลึก ที่ภัตตศาลา ณ.หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
๒๓.๐๐ - ๐๖.๐๐น. ออกเดินทางสู่ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐น. รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐น. ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก - พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ภารกิจส่วนตัว – รวมตัวกันที่ศาลาหอไตร

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติธรรม ที่ศาลาหอไตร
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม/น้ำปานะ
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. อาบน้ำอย่างมีสติ
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ฟังธรรม

๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๒๑.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ


วันจันทร์ที่ ๕ – วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอนอย่างมีสติ
๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า ฟังธรรม
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. บริหารจิต บริหารกาย
๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. เจริญสติกับงานส่วนรวม
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ

๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม/น้ำปานะ
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. อาบน้ำอย่างมีสติ
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ฟังธรรม

๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๒๑.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ

วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอนอย่างมีสติ
๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า ฟังธรรม
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. บริหารจิต บริหารกาย
๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. เก็บสัมภาระเรียบร้อย
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. กราบลาพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
๑๒.๔๕ - ๑๙.๐๐น. เดินทางกลับสู่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ/แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑.  ก่อนโอนเงิน กรุณาโทรสอบถามเพื่อสำรองที่ ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด  ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๓ วันหลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้ว จะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัคร คืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน 
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน  ๓๐  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒๒๐๐ บาท (ราคานี้เป็นราคาที่ ๓๐ คน)

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ที่คุณแก้ว

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ ๔๐๒–๘๙๔๒๐๑–๐ จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สอบถามเพิ่มเติม โทร.  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. แต่งกายสุภาพ เสื้อผ้าควรสวมใส่สบาย เคลื่อนตัวง่าย ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว สุภาพสตรีสวมกางเกงได้
๒. ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอสำหรับ ๗ วัน
๓. จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว
๔. ไฟฉาย จำเป็นมากเพราะอยู่ในป่า
๕. นาฬิกาปลุก ( ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ )
๖. รองเท้าแตะ ที่สามารถเดินบนพื้นผิวขุรขระได้สะดวก
๗. ขวดน้ำดื่มพกพาส่วนตัว ทางวัดมีน้ำฝนที่ผ่านการกรองให้เติมได้ตลอดเวลา
๘. ร่ม (จำเป็นอย่างยิ่งโดยฉพาะในฤดูฝน )
๙. ที่วัดอากาศจะเย็นเกือบตลอดทั้งปี หากท่านมาในฤดูฝนหรือฤดูหนาว โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์