Recommend Print

ขอเชิญร่วมงานบุญล้ออายุ ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ

ขอเชิญร่วมงานบุญล้ออายุ ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ

ณ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฏร์ธานี

ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์โพธิ์ จันทสโร

ณทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ – วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

_PR2ama.jpg

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

ความหมายของคำว่า วันล้ออายุ

ท่านอาจารย์พุทธทาสอธิบายว่า

“การจัดงานในลักษณะที่เคยหลงอายุ รักอายุ ฉลองอายุ อะไรต่างๆ นี้ ควรจะเปลี่ยนเป็น ล้ออายุ เลิกอายุ แล้วก็เหนืออายุ นั่นแหละคือความหมายที่เป็นการเหนือกิเลส ทำให้เป็นตัวอย่างที่คนข้างหลังจะถือเอาเป็นตัวอย่างได้ให้เป็นการทำลายกิเลส คือความเห็นแก่ตัว กูจะไม่เอากับมึง ความเห็นแก่ตัวในความหมายใดๆ ก็ดี”

 “การล้ออายุ และการให้ของขวัญวันล้ออายุ อย่างที่กระทำกันอยู่ที่สวนโมกข์นั้น มีผลทางจิตใจในความไม่ประมาทและรู้จักตัวเองดีขึ้นทุกปี ขอฝากไว้สำหรับรักษากันไว้สืบต่อไปเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจของทุกคน”

งานวันล้ออายุจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ และจัดต่อเนื่องกันมา แม้เมื่อท่านละสังขารไปแล้ว ที่สวนโมกขพลารามก็ยังคงกิจกรรมนี้สืบมาทุกปี วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐นี้ จึงขอเชิญร่วมปฏิบัติบูชา งดอาหาร และปฏิบัติภาวนาและฟังธรรมล้ออายุ ตลอดวัน ทั้งที่สวนโมกขพลาราม ไชยา

กำหนดการ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๔.๐๐ น. พร้อมเพรียงกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร Terminal ๒ เคาน์เตอร์ 14    

  **กรุณาลงทะเบียนกับทีมงานก่อน / แล้วค่อยมาเช็คอิน / โปรดรอทีมงานพาไปเช็คอิน /โหลดกระเป๋า / เพื่อจะได้เช็คจำนวนคน เมื่อเช็คอินเสร็จแล้วรอตรงจุดที่ทีมงานให้รอเป็นคณะ อย่าออกไปจากกลุ่มโดยไม่แจ้งทีมงาน เพื่อป้องกันการพลัดหลงกัน

๑๔.๓๐ น .เดินไปพร้อมๆ กันทั้ง ๗๐  คน เพื่อจะเข้าไปภายในสนามบิน เพื่อไปด่านตรวจผู้โดยสารขาออก / แล้วเดินไป GATE เพื่อขึ้นเครื่องพร้อมกัน / อย่าออกไปจากกลุ่มโดยไม่แจ้งทีมงาน เพื่อป้องกันการพลัดหลงกัน

๑๖.๒๕.น.  ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินนกแอร์ DD7216

๑๗.๓๕ น . ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี รอรับกระเป๋าที่โหลด

๑๘.๐๐ น.    ออกเดินทางจากสนามบินสุราษฎร์ธานีสู่ วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี

๑๙.๓๐ น.   ถึงวัดธารน้ำไหล เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ/ทำภารกิจส่วนตัว / พักผ่อน

จุดลงทะเบียน  ใกล้ๆเคาน์เตอร์ 14 F , 14 G  ลงทะเบียนกับทีมงานพร้อมรับ ป้ายชื่อและ tag ห้อยกระเป๋าให้เรียบร้อย

ขอความร่วมมือให้มาตรงตามเวลานัดหมายด้วยนะคะ

หากท่านมาล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ท่านต้องรับผิดชอบและดูแลตัวเอง จะไม่มีการคืนเงินให้ในกรณีที่ท่านมาล่าช้ากว่าเวลาเครื่องออก ขอให้รักษาเวลาด้วย จะไม่มีทีมงานรออยู่นะคะ เนื่องจากการเดินทางครั้งนี้กรุ๊ปค่อนข้างใหญ่ จึงต้องขอนัดเวลารวมพลอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนการเดินทาง ๒ ชม. อาหารมื้อเย็นของวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ท่านดูแลตัวเองนะคะ

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๔.๓๐ น.  ร่วมทำวัตรเช้า ณ ลานหินโค้ง วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี

๐๖.๐๐ น. รวมตัวกันเพื่อแนะนำสถานที่ในวัด และ ธรรมทานมูลนิธิ รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ( มีร้านขายอาหารหน้าวัด) /พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๐.๐๐ น.  พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล กล่าวต้อนรับ ปาฐกถานำโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (เทปบันทึกเสียง)

๑๐.๓๐ น.  ปาฐกถาพิเศษโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) * อุบาสก โรเบิร์ต สันติกโร

๑๒.๓๐ น.  ตามรอยพุทธทาสภิกขุ ในพุมเรียง อ.ไชยา (บ้านเกิด วัดโพธาราม วัดอุบล วัดตระพังจิก (สวนโมกข์เก่า) และวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร) เยี่ยมชมสวนโมกข์นานาชาติ

๑๖.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง

๑๗.๓๐ น.  ขึ้นรถกลับมาที่วัดธารน้ำไหล

๑๘.๐๐ น.  ร่วมทำวัตรเย็น

๑๙.๐๐ น.  ดนตรีภาวนา กับ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ และคณะ

๒๐.๐๐ น.  “สนทนากับท่านอาจารย์พุทธทาส”

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

“วันล้ออายุ” ท่านอาจารย์พุทธทาสในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น เมื่อครบวันเกิดของท่าน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ของทุกปี ก็จะกำหนดให้มีการฉลองวันเกิดที่แตกต่างไปจากคนทั่วไป คือให้มีการอดอาหารทั้งวัน เพื่อพิสูจน์ว่า "การอดอาหารวันหนึ่งนั้นไม่ตาย" เหมือนกับเด็กทารกที่พึ่งเกิดมา ก็ยังไม่ได้กินอะไรเช่นกัน เพราะยังกินอะไรไม่เป็น ในวันนี้จะใช้เวลาที่ว่างอยู่ทั้งวันนั้น ทำกุศลด้วยการประหารอาสวะกิเลสให้สิ้น ด้วยการฟังธรรม พิจารณาธรรม ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวัน จะกินได้ก็เพียงน้ำปานะเท่านั้น ในช่วงเวลานี้แหละเจ้ากิเลสก็จะโผล่หน้าออกมาบอกเราว่า ไม่กินเดี๋ยวตายนะ ไม่กินเดี๋ยวเป็นโรคต่างๆนะ แต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ตายหรอก มันมาหลอกเรา ถ้าเราไม่เชื่อกิเลสมัน เรากล้าหาญเชื่อมั่น เรามีศรัทธาในการกระทำ มีความอดทนต่อกิเลส เหล่านี้เราจึงชนะความคิดอันเป็นกิเลสทั้งหลายได้ ซึ่งแตกต่างจากการทำทุกรกิริยา อันไม่มีเหตุผลที่เป็นกุศลที่จะเอาชนะกิเลสได้เลยการกระทำทั้งหมดนี้ ท่านอาจารย์พุทธทาส กำหนดให้เรียกว่า "วันล้ออายุ" ซึ่งจัดให้มีกันในวันเกิดของท่าน ๒๗ พฤษภาคม ทุกปี แม้แต่ท่านได้ล่วงลับไปแล้ว ในวันนี้ สภาพบรรยากาศงานก็มิได้แตกต่างไปจากวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เลย

๐๔.๓๐ น.  ร่วมทำวัตรเช้า ณ ลานหินโค้ง วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี

๐๖.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

              วันนี้เป็นวันล้ออายุฯ ถือว่าเป็นวันอดอาหาร เชิญชวนให้ปฏิบัติดู  มีน้ำปานะที่โรงครัวบริการตลอดทั้งวัน  หากท่านใดร่างกายไม่ไหว สามารถหาซื้ออาหารทานเองได้  มีร้านค้าหน้าวัด

ฟังธรรมเทศนาล้ออายุเพิเศษ ๓ กัณฑ์ของท่านอาจารย์พุทธทาส 

๐๙.๐๐ น.  ร่วมฟังธรรมบรรยาย กัณฑ์เช้า

-:-ธรรมล้ออายุ กัณฑ์เช้า :

๑๒.๐๐ น.  น้ำปานะที่โรงครัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๕.๐๐ น.  ร่วมฟังธรรมบรรยาย กัณฑ์บ่าย

 -:-ธรรมล้ออายุ กัณฑ์บ่าย :

๑๗.๓๐ น.  น้ำปานะ / ทำภารกิจส่วนตัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๓๐ น.  ร่วมทำวัตรเย็น / สมาธิภาวนา

๒๑.๐๐ น.  ร่วมฟังธรรมบรรยายกัณฑ์ค่ำ

-:-ธรรมล้ออายุ กัณฑ์ค่ำ :

๐๐.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย จัดเก็บสัมภาระส่วนตัวบางส่วนให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางตอนเช้า

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๔.๐๐ น.  เก็บสัมภาระทำภารกิจส่วนตัว/เตรียมตัวออกเดินทางไปท่าเรือดอนสัก

๐๔.๓๐ น.  รวมตัวกันหน้าวัด ออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสักโดยรถบัสปรับอากาศ

๐๖.๓๐ น.  ถึงท่าเรือดอนสัก / ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่ ท่าเรือดอนสักสู่ท่าเรือเกาะสมุย

๐๗.๐๐ น.  ออกจากท่าเรือดอนสัก – ท่าเรือเกาะสมุย/ รับประทานอาหารเช้าบนเรือ (บนเรือมีจำหน่าย) ตามอัธยาศัย

๐๘.๓๐ น.  ถึงท่าเรือเกาะสมุย / ออกเดินทางมาทีปภาวัน /เข้าที่พัก

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ ทีปภาวัน เกาะสมุย

๑๒.๔๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๓.๓๐ น.  เข้ากราบและฟังโอวาทจากพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร)

ตั้งแต่นี้ไปถึงวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติตามตารางของวัดฯ

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๐.๐๐ น.  ทำวัตรเช้า

๐๐.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า

๐๙.๓๐ น.  กราบลาพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร)

๑๐.๓๐ น.  ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภารกิจส่วนตัว

๑๑.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐ น.  ออกเดินทางทีปภาวันสู่ท่าเรือเกาะสมุย

๑๒.๓๐ น.  ถึงท่าเรือเกาะสมุย / ขึ้นเรือเฟอร์รี่(ซีทรานส์) เกาะสมุย – ดอนสัก

๑๓.๐๐ น.  ออกจากเดินทางจากท่าเรือเกาะสมุย – ท่าเรือดอนสัก

๑๔.๓๐ น.  ถึงท่าเรือดอนสัก / ออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยรถบัสปรับอากาศ

๑๖.๐๐ น.  ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี / เลือกซื้อของฝากที่สนามบินตามอัธยาศัย

๑๗.๓๐ น.  เช็คอินสายการบินนกแอร์ DD 7217

๑๘.๑๐ น.  ออกเดินทางโดยสนามบินนกแอร์ DD 7217

๑๙.๒๐ น.  ถึงสนามบินดอนเมือง / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

สอบถามข้อมูล

โทร. ๐๙ ๔๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว หรือ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.