Recommend Print

บุญจาริกวัดป่าสาลวัน นครราชสีมา (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เชิญชวนร่วมเดินทางไปปฎิบัติธรรมและตามรอยธรรมราชา ประจำเดือนมีนาคม
กับพระวินัยโมลี (คำปอน สุทธิญาโณ)
วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
วันศุกร์(เช้า)ที่ ๑๗ – วันอาทิตย์(เย็น)ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

P8065380_resize.jpg

ขอบคุณภาพจาก www.tiewplearn.com

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น.​เริ่มลงทะเบียน/ รับของที่ระลึก/ รับประทานอาหารเช้าที่ ภัตตศาลาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๐๗.๐๐ น.​​ออกเดินทางไปวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
๑๐.๔๐ น.​​เข้าชมวิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่
๑๑.๔๐ น.​​ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันในตัวเมือง นครราชสีมา
๑๓.๐๐ น.​​รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๔๐ น.​​ออกเดินทางเข้าวัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
๑๔.๐๐ น.​​ถึงวัดป่าสาลวัน เข้ากราบพระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
๑๔.๔๐ น.​​นำสัมภาระเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๖.๐๐ น. ​​กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม / ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๐๐ น. ​​ทำภารกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ น.​​สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา
๑๘.๓๐ น.​​สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา
๒๑.๐๐ น. ​พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๑๘ –มีนาคม ๒๕๖๐

๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ​ร่วมกันทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา /ฟังธรรมเทศนา
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ​ตักบาตร / กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ​ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ /รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ​ทำภารกิจส่วนตัว
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ​ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ)
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ​ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ /รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ​พักผ่อนอย่างมีสติ
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ​ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ)
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ​สนทนาธรรม/สอบถามข้อสงสัย
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ​กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม / ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ​ทำภารกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ​สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา
๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ​สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา
๒๑.๐๐ น. ​พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ​ร่วมกันทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา /ฟังธรรมเทศนา
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ​ตักบาตร / กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ​ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ /รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ​ทำภารกิจส่วนตัว
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ​ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ)
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ​ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์/รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ​ทำความสะอาดที่พัก / เก็บสัมภาระ / ทำภารกิจส่วนตัว
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ​กราบลาพระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
๑๓.๓๐ น.​​เดินทางออกจากวัดป่าสาลวัน ​​​แวะสนับสนุนชุมชน
๑๕.๓๐ น.​​มุ่งหน้าสู่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๑๙.๐๐ น.​​ถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / แยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง

๒. สำหรับการสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ – นามสกุล, เพศ, อายุ, เบอร์โทร, อีเมล์ (ถ้ามี) ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการ หากท่านไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

๑. หากท่านได้สำรองและต้องการจะยกเลิก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยนับไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง

๒. ถ้าท่านยกเลิกภายใน ๗ วันนับแต่วันทำการสำรอง สามารถขอรับเงินมัดจำคืนได้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถขอรับเงินมัดจำคืนได้

๓. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดติดต่อสอบถามเพื่อการสำรองที่นั่ง ก่อนการชำระเงิน

 ๓.๑ หากท่านสำรองที่นั่งและชำระเงินเรียบร้อย และประสงค์ยกเลิก ถ้าระยะเวลาไม่เกินกำหนดการรับสมัคร ท่านสามารถขอรับคืนเงินได้ครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่สามารถรับเงินคืนได้

๔. เมื่อมีข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มเติมใดๆ จะส่งข้อมูลให้ทุกท่านทางอีเมลล์เป็นช่องทางหลักก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน

๕. การจัดที่นั่งเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน และขอทุกท่านได้กรุณานั่งตามที่หมายเลขที่จัดให้เพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง

รับสมัครไม่เกิน  ๒๘  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒๘๐๐ บาท (ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๘ คน)

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ห้องสำนักงาน

๒. ชำระเงินโอน โดยผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0

จากนั้น เขียนชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ หรืออีเมล (ถ้ามี) และ

๑. สแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ

๒. ส่งแฟกซ์ทางหมายเลย ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐

สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐๙ ๔๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ

๒.  เต็นท์/ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ,รองเท้าแบบสวมเพื่อการเดินที่คล่องตัว

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์