Recommend Print

บุญจาริก - ร่วมงานบุญปริวาสกรรมกับ วัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ

งานบุญปริวาสกรรม ร่วมปฏิบัติธรรม กับพระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม

วัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ - วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

IMG 1260

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๙.๐๐ – ๑๙.๔๕ น.​เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง
รับเต็นท์ (สำหรับท่านที่จองไว้)
๒๐.๐๐ น.​​ออกเดินทางสู่วัดป่าโน่นกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ


วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๕.๐๐ น.​​ถึงวัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ
๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.​นำสัมภาระและเดินทางเข้าที่จุดสำหรับกางเต็นท์ / ทำภารกิจส่วนตัว,พักผ่อน
๐๗.๓๐ น.​​ตักบาตรข้าวเหนียว
๐๘.๐๐ น. ​​รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา กล่าวสังฆทานรับประทานอาหาร(ทานมื้อเดียว)
๑๑.๐๐ น.​​พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากทานอาหารเสร็จ ประมาณเที่ยง เข้ากราบพระอาจารย์ราวี จารธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม
๑๓.๐๐ น.​​รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา
๑๖.๐๐ น.​​น้ำปานะ
๑๗.๐๐ น.​​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๗.๓๐ น.​​รวมตัวกัน/เดินจงกรมไปที่สระนาฬิเกร์/ทำภารกิจส่วนตัว
๑๘.๑๕ น.​​สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น.​​นั่งสมาธิภาวนา ร่วมกิจกรรมปฏิบัติปริวาสกรรมกับคณะศิษย์พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม
๒๐.๐๐ น.​​ฟังพระธรรมเทศนา แล้วพักผ่อน


วันเสาร์ทื่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.​ทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๐๗.๓๐ น.​​ตักบาตรข้าวเหนียว
๐๘.๐๐ น. ​​รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา กล่าวสังฆทาน รับประทานอาหาร(ทานมื้อเดียว)
๑๑.๐๐ น.​​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๓.๐๐ น.​​รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา
๑๖.๐๐ น.​​น้ำปานะ
๑๗.๐๐ น.​​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๗.๓๐ น.​​รวมตัวกัน/เดินจงกรมไปที่สระนาฬิเกร์/ทำภารกิจส่วนตัว
๑๘.๑๕ น.​​สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น.​​นั่งสมาธิภาวนา ร่วมกิจกรรมปฏิบัติปริวาสกรรม กับคณะศิษย์พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม
๒๐.๐๐ น.​​ฟังพระธรรมเทศนา แล้วพักผ่อน


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.​ทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๐๗.๓๐ น.​​ตักบาตรข้าวเหนียว
๐๘.๐๐ น. ​​รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา กล่าวสังฆทานรับประทานอาหาร(ทานมื้อเดียว)
๑๑.๐๐ น.​​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๓.๐๐ น.​​รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา
๑๖.๐๐ น.​​น้ำปานะ
๑๗.๐๐ น.​​พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๗.๓๐ น.​​รวมตัวกัน/เดินจงกรมไปที่สระนาฬิเกร์
ทำภารกิจส่วนตัว เก็บเต็นท์ให้เรียบร้อย นำสัมภาระขึ้นรถ
๑๘.๑๕ น.​​สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น.​​นั่งสมาธิภาวนา ร่วมกิจกรรมปฏิบัติปริวาสกรรมกับคณะศิษย์พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม
๒๐.๐๐ น.​​ออกเดินทางกลับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๔.๐๐ น.​​ถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

IMG 1259

12814025_868509303267069_7364118090141979184_n.jpg

15126128_1375638622469206_1834699444_o.jpg

1655895_868509643267035_6995789804866375045_n.jpg

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

 

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่แจ้ง

๒. สำหรับการสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำครึ่งหนึ่งของราคาเต็มในวันทำการสำรอง หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่สามารถชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

 ๒.๑ สำหรับการสำรองที่นั่ง ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ – นามสกุล, เพศ, อายุ, เบอร์โทร, อีเมล์ และสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการ หากท่านไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

๑. หากท่านได้สำรองและต้องการจะยกเลิก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยนับไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง

๒. ถ้าท่านยกเลิกภายใน ๗ วันนับแต่วันทำการสำรอง สามารถขอรับเงินมัดจำคืนได้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถขอรับเงินมัดจำคืนได้

๓. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดติดต่อสอบถามเพื่อการสำรองที่นั่ง ก่อนการชำระเงิน

 ๓.๑ หากท่านสำรองที่นั่งและชำระเงินเรียบร้อย และประสงค์ยกเลิก ถ้าระยะเวลาไม่เกินกำหนดการรับสมัคร ท่านสามารถขอรับคืนเงินได้ครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่สามารถรับเงินคืนได้

๔. เมื่อมีข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มเติมใดๆ จะส่งข้อมูลให้ทุกท่านทางอีเมลล์เป็นช่องทางหลักก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน

๕. การจัดที่นั่งเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน และขอทุกท่านได้กรุณานั่งตามที่หมายเลขที่จัดให้เพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง

รับสมัครไม่เกิน  ๒๙  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒๑๐๐ บาท (ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๙ คน)

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ห้องสำนักงาน

๒. ชำระเงินโอน โดยผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0

จากนั้น เขียนชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ หรืออีเมล (ถ้ามี) และ

๑. สแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ

๒. ส่งแฟกซ์ทางหมายเลย ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐

สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐๙ ๔๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ

๒.  เต็นท์/ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

( หากท่านต้องการยืมเต็นท์สามารถสมทบทำบุญค่าบำรุงได้ หลังละ ๒๐๐ บาท )    

๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ,รองเท้าแบบสวมเพื่อการเดินที่คล่องตัว

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์