Recommend Print

บุญจาริก - อาจารยบูชา ๒๕ ปีหลวงพ่อชาละสังขาร

ร่วมปฏิบัติอาจารยบูชา

ครบรอบละสังขาร ๒๕ ปี

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

ณ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๑๓ – วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 maxresdefault_4.jpg

12814575_721559471313628_6238431235677598124_n.jpg

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน ในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนรวม 

กำหนดการ

หมายเหตุ **กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

เนื่องจากงานอาจารยบูชาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ของทุกปีมีผู้ศรัทธร่วมปฏิบัติจำนวนมาก จึงขอให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นไปในการละ โลภะ โทสะ โมหะ

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม

๑๙.๐๐ - ๑๙.๔๕ น.    เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา  รับของที่ระลึกและอาหารว่าง สำหรับท่านที่จองเต็นท์นอนไว้ สามารถแจ้งรับได้

๒๐.๐๐ น.                 ออกเดินทางสู่วัดป่าไทรงาม (สาขาที่๑๐ ของวัดหนองป่าพง) อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยรถโดยสารปรับอากาศ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

                             *เตรียมของใช้ส่วนตัวแยกไว้ต่างหากติดตัวเอาไว้เพื่อสะดวกกับการทำภารกิจส่วนตัวในตอนเช้า เช่น ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่ล้างหน้าฯ หรืออื่นๆ*

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม

๐๕.๐๐ น.                 ถึงวัดป่าไทรงาม  ทำกิจส่วนตัว และเตรียมพร้อมสำหรับการตักบาตร

๐๖.๐๐ - ๐๖.๔๕ น.    ตักบาตรข้าวเหนียวตามวิถีชีวิตชาวอีสาน

๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.    รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๓๐ - ๐๘.๑๕ น.   เรียนรู้และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัดป่าไทรงาม

๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ น.   ธัมมปฏิสันถารโดยพระครูนิโครธรรมาภรณ์ (เอนก ยศทินฺโน) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.    ออกเดินทางสู่วัดหนองป่าพง

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    เข้าสู่บริเวณที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ กิจส่วนตัว และพักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๒.๐๐ น.                ทานอาหารกลางวัน โดยมีบริการที่โรงทาน

เข้าสู่กำหนดการของวัดหนองป่าพง

๑๓.๐๐ น.                สัญญาณระฆัง พระภิกษุและสามเณรสมาธิภาวนาที่อุโบสถ  อุบาสกและอุบาสิกา สมาธิภาวนาที่ธรรมศาลา

๑๔.๐๐ น.                ธรรมเทศนา

๑๕.๐๐น.                พักเปลี่ยนอิริยาบถ และดื่มน้ำปานะ

๑๖.๐๐น.                เดินจงกรม

๑๙.๐๐น.                ทำวัตรเย็น

๒๐.๐๐น.                สมาธิภาวนา

๒๑.๐๐น.               ธรรมเทศนา

๒๒.๐๐น.               พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม

๐๓.๐๐ น.             สัญญาณระฆัง

๐๓.๑๕ น.            รวมทำวัตรเช้า

๐๔.๐๐ น.            สมาธิภาวนา

๐๕.๓๐ น.           ภิกษุสงฆ์และสามเณร ออกบิณฑบาต

๐๖.๐๐ น.           อุบาสกและอุบาสิกา เดินจงกรม

๐๘.๐๐ น.          พร้อมกันที่ธรรมศาลาเพื่อรับฟังธรรมบรรยาย

๑๐.๐๐ น.          ภิกษุสงฆ์รวมกันที่หอฉันเพื่อรับโอวาทธรรม

๑๒.๐๐ น.          พักผ่อน

๑๓.๐๐ น.         สัญญาณระฆัง  ภิกษุสงฆ์และสามเณร พร้อมกันที่อุโบสถ  อุบาสกและอุบาสิกา พร้อมกันที่ธรรมศาลา

๑๔.๐๐ น.         ธรรมเทศนา

๑๖.๐๐ น.         พักเปลี่ยนอิริยาบถ และดื่มน้ำปานะ

๑๘.๑๕ น.        สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น

๑๙.๐๐ น.        สมาธิภาวนา

๒๐.๐๐ น.        ธรรมเทศนา

วันจันทร์ที่ ๑๖มกราคม

๐๓.๐๐ น.        สัญญาณระฆัง

๐๓.๑๕ น.        รวมทำวัตรเช้า

๐๔.๐๐ น.        สมาธิภาวนา

๐๕.๓๐ น.        ภิกษุสงฆ์และสามเณร ออกบิณฑบาต

๐๖.๐๐ น.        อุบาสกและอุบาสิกา เดินจงกรม

๐๘.๐๐ น.        พร้อมกันที่ธรรมศาลาเพื่อรับฟังธรรมบรรยาย

๑๐.๐๐ น.        ภิกษุสงฆ์รวมกันที่หอฉันเพื่อรับโอวาทธรรม

๑๒.๐๐ น.        พักผ่อน และเก็บเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อย

๑๓.๐๐ น.        สัญญาณระฆัง  ภิกษุสงฆ์และสามเณร พร้อมกันที่อุโบสถ อุบาสกและอุบาสิกา พร้อมกันที่ธรรมศาลา

๑๔.๐๐ น.        ธรรมเทศนา

๑๕.๐๐ น.         ภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา เตรียมพร้อมตั้งแถว เดินจากธรรมศาลาไปยังเจดีย์พระโพธิญาณเถร ทำประทักษิณ ๓ รอบ

๑๗.๐๐ น.        พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เพื่อนำสัมภาระส่วนตัวและเต็นท์ขึ้นเก็บบนรถ

๑๗.๓๐ น.        ออกเดินทางกลับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑๘.๓๐ น.        แวะรับประทานอาหารที่สถานีบริการน้ำมัน

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม

๐๔.๐๐ น.        ถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่แจ้ง

๒. สำหรับการสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำครึ่งหนึ่งของราคาเต็มในวันทำการสำรอง หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่สามารถชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

 ๒.๑ สำหรับการสำรองที่นั่ง ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ – นามสกุล, เพศ, อายุ, เบอร์โทร, อีเมล์ และสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการ หากท่านไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป


หมายเหตุ

๑. หากท่านได้สำรองและต้องการจะยกเลิก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยนับไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง

๒. ถ้าท่านยกเลิกภายใน ๗ วันนับแต่วันทำการสำรอง สามารถขอรับเงินมัดจำคืนได้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถขอรับเงินมัดจำคืนได้

๓. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดติดต่อสอบถามเพื่อการสำรองที่นั่ง ก่อนการชำระเงิน

 ๓.๑ หากท่านสำรองที่นั่งและชำระเงินเรียบร้อย และประสงค์ยกเลิก ถ้าระยะเวลาไม่เกินกำหนดการรับสมัคร ท่านสามารถขอรับคืนเงินได้ครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่สามารถรับเงินคืนได้

๔. เมื่อมีข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มเติมใดๆ จะส่งข้อมูลให้ทุกท่านทางอีเมลล์เป็นช่องทางหลักก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน

๕. การจัดที่นั่งเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน และขอทุกท่านได้กรุณานั่งตามที่หมายเลขที่จัดให้เพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง

รับสมัครไม่เกิน ๕๙ คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒,๓๐๐ บาท **ค่าใช้จ่ายนี้คำนวนจากการบริหารจัดการที่ ๕๙ ท่าน

การสมัครและการชำระเงิน

ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ห้องสำนักงาน

๒. ชำระเงินโอน โดยผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0

จากนั้น เขียนชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ หรืออีเมล (ถ้ามี) และ

๑. สแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ

๒. ส่งแฟกซ์ทางหมายเลย ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐

สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐๙ ๔๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.การแต่งกาย
    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาวหรือกางเกงสีขาว (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)
    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆ สีขาว
๒. เต็นท์, ผ้าห่ม, ถุงนอน, เครื่องนอนส่วนตัว, เครื่องกันหนาว-ฝน, งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว
( หากท่านต้องการยืมเต็นท์สามารถสมทบทุนได้หลังละ ๒๐๐ บาท )
๓. ขวดน้ำประจำตัวและยาประจำตัว
๔. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว, สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, ยาสระผม, และรองเท้าที่สะดวกกับการเดิน ฯลฯ)
๕. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ
๖. ไฟฉาย ยาทากันยุง
๗. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

ขอบคุณภาพจาก facebook : สาขาวัดหนองป่าพง