Recommend Print

ขอเชิญร่วมงานอาสาฬหบูชา เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค ที่สวนโมกข์กรุงเทพ

อาสาฬหบูชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 
11043191 10153077907745535 2846414251604816467 n
 
 
 
กำหนดการ
 
ภาคเช้า บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๐๘.๐๐ น.    ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย โดยพุทธทาสภิกขุ

๐๙.๐๐ น.    กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และสมาทานศีล ๕ และศีล ๘

๑๐.๐๐ น.    เวียนเทียนประทักษิณ รอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ

๑๐.๓๐ น.    ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล ณ ลานหินโค้ง

๑๑.๐๐ น.    พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม กล่าวสัมโมทนียกถา  ฆราวาสร่วมสวดมนต์ทำวัตร และสวดบทปฏิจจสมุปบาท (แปล)

๑๒.๐๐ น.    ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมว แบบชาวสวนโมกข์

หมายเหตุ ในช่วงเช้ามีกิจกรรมภาวนา บริเวณ ชั้น ๒ พร้อมกันไป คือ

๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำภาวนาโดย
พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ (ลงทะเบียน register.bia.or.th)

 
IMG_1877.JPG
 
IMG_1679.JPG
 
 
IMG_1869.JPG
 
ภาคบ่าย เสวนาธรรมยามบ่าย และร่วมกิจกรรมต่างๆ
 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  สวนโมกข์เสวนา "วันพระธรรม (การแสดงธรรมครั้งแรกในพุทธศาสนา)" ณ โถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น ๒

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น . ศิลป์ศีลภาวนา รวมมิตรภาคีเครือข่ายฯ ด้านศิลปะภาวนา (๓ กิจกรรม) ได้แก่ ดอกบัวภาวนา, ฝึกสติกับสีไม้ระบายภาพ และตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ (ลงทะเบียน register.bia.or.th)

๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป มาตาภาวนา (เจริญสติแบบพักค้าง) ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒ (ลงทะเบียน register.bia.or.th)

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เวียนเทียนประทักษิณ รอบบ่าย

 
ภาคค่ำถึงรุ่งเช้า สวดมนต์ เวียนเทียน รอบค่ำ เพ็ญภาวนาหลังพระอาทิตย์อัสดง ณ สวนพุทธธรรม
 

๑๗.๓๐ น.    สวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดบทโอวาทปาติโมกขคาถา (แปล) และสมาธิภาวนา ณ สวนพุทธธรรม

๑๘.๓๐ น.    เวียนเทียนประทักษิณรอบค่ำ ณ สังเวชนียสถานสมมติ

๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

รายละเอียดกิจกรรมเพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค คลิ๊กที่นี่ (ลงทะเบียน register.bia.or.th)
 
* ท่านที่ไม่สะดวกพักค้างสามารถร่วมปฏิบัติภาวนาได้ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.
 
หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย