Print

สีน้ำภาวนา

สีน้ำภาวนา

3 1 สนำภาวนาsm

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เน้นสอนเทคนิคการวาดภาพสีน้ำแต่อย่างใด และมิได้ให้ความสำคัญกับผลงานว่าต้องเหมือนหรือต้องสวย หากแต่ใช้การวาดพู่กันระบายสีน้ำนี้เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้สภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ  ทั้งในเรื่องของสมาธิ การรับรู้ ความรู้สึก ความผ่อนคลาย ความสนุก ความกังวล หรือความคิดต่าง ๆ นานา  อีกทั้งให้เห็นความสัมพันธ์ในการทำงานของร่างกายและจิตใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างผลงานออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล

กิจกรรมประกอบด้วย

-

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นกิจกรรมภาวนาที่เข้าถึงผู้คนทั่วไปได้ง่ายขึ้น และใช้เป็นการฝึกสมาธิภาวนา เรียนรู้ข้อธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง ให้ได้เห็น เข้าใจ ยอมรับตามความเป็นจริง เกิดมุมมองที่อิสระขึ้น เพื่อนำไปสู่การไม่ยึดมั่น จนถึงการนำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิทยากร

กลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์

3 2 สนำsm

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์ที่ ๔ ของเดือนคี่ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ชั้น ๒ บริเวณลานไม้หอม (ถัดจากห้องปฏิบัติธรรม)

การเตรียมตัว

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

-

หมายเหตุ

กิจกรรมเริ่มตรงเวลาตามที่แจ้ง เพื่อความต่อเนื่องและครบถ้วนของกระบวนการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรดมาถึงบริเวณกิจกรรมไม่เกิน ๘.๕๐ น. และอยู่ร่วมกิจกรรมจนครบกระบวนการ

Tags กิจกรรมภาวนาวิถีเมือง | ศิลป์ภาวนา