Print

ขอเชิญและชวนมาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

 ขอเชิญและชวนมาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

หอจดหมายเหตุฯ ในฐานะของมูลนิธิฯทางธรรมที่ไม่แสวงหากำไร บริหารจัดการแบบบุญนิยมด้วยระบบธรรมภาคี ผู้มีส่วนในธรรม ท่ามกลางการสนับสนุนส่งเสริมจากหลากหลายฝ่าย ภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญคือการเก็บรักษาต้นฉบับงานธรรมของครูบาอาจารย์ทางพุทธศาสนา แล้วนำมาจัดระบบเพื่อการเข้าถึงอันส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาออกมาเป็นงานธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรมแบบ Spiritual Fitness & Edutainment Center ให้กับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนทั่ว ด้วยแนวคิด สงบ เย็น เป็นประโยชน์ ตามแนวทางและปณิธาน ๓ ประการของพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ ให้สืบเนื่องต่อไปในสากลโลก

ด้วยขณะนี้ งานมีการขยายตัวอย่างมาก มีความจำเป็นต้องเสริมเติมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ที่ยังขาดกำลังประสานขับเคลื่อน ประกอบด้วย กลุ่มงานจดหมายเหตุ กลุ่มงานหนังสือและสื่อธรรม กลุ่มงานกิจกรรม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานบริหารจัดการ จึงอยากเชิญชวนท่านที่มีความสนใจทั้งในธรรมและในงาน มีความตั้งใจและเต็มใจ ตลอดจนมีทักษะ ประสบการณ์และความถนัด มาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

คุณลักษณะกลาง

๑) เป็นผู้มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ ใส่ใจศรัทธาในงานธรรมในระดับและแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเฉพาะตน และเพื่อสังคมส่วนรวมและการงาน

๒) เป็นผู้มีความตั้งใจ เต็มใจ เสียสละทุ่มเทต่องานธรรมในลักษณะการทำงานคือการปฏิบัติธรรม ทั้งในด้านปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ

๓) เป็นกัลยาณชน ผู้พร้อมเป็นกัลยาณมิตรของหมู่คณะทำงาน ตลอดทั้งธรรมภาคีเครือข่ายทางธรรมและสาธารณชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย

๔) เป็นผู้มีศักยภาพ ทักษะ ประสบการณ์ ความถนัด สอดคล้องต้องกับคุณลักษณะเฉพาะ ที่เชื่อได้ว่าจะสามารถเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบและพัฒนางานธรรมนั้น ๆ ให้ดี มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จลุล่วงก้าวหน้าและพัฒนาต่อเนื่องได้

รายละเอียดอัตรากำลัง ประกอบด้วย

๑. เจ้าหน้าที่บัญชี ( ๑ อัตรา )

คุณสมบัติ

ขอบเขตหน้าที่งาน

๒. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( IT Support ๑  อัตรา )

คุณสมบัติ

ขอบเขตหน้าที่งาน

 ๓.เจ้าหน้าที่โครงการจดหมายเหตุ ( ๕ อัตรา ) [สัญญาจ้าง ๒ ปี]

คุณสมบัติ

ขอบเขตหน้าที่งานโครงการ

 ๓.๑ โครงการจัดการเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (๑ อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ความรู้ความสามารถ

ขอบเขตหน้าที่

๑. คัดแยกเอกสารที่ได้รับมอบเพื่อประเมินคุณค่าเอกสารและจัดบรรจุลงกล่องเอกสารสำหรับการส่งอบ

๒. ประสานงานติดต่อการอบเอกสารจดหมายเหตุ ดูแลตลอดกระบวนการทั้งจัดส่งและรับคืนเอกสารจดหมายเหตุอย่างครบถ้วน

๓. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐานสำหรับงานจดหมายเหตุ

๔. ปฏิบัติการทำความสะอาดเอกสารจดหมายเหตุที่ชำรุด ชำรุดมากและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

๕. คัดแยกประเภทและแบ่งหมวดหมู่ของเอกสาร ตามแนวทางที่กำหนด

๕. การสแกนเอกสารต้นฉบับและตรวจสอบความถูกต้อง

๖. จัดเตรียมคู่มือช่วยค้น คู่มือแนะนำสารนิเทศจดหมายเหตุ

๗. จัดทำสาระสังเขป คำสำคัญ คำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ

๘. ประสานงานจัดทำระบบฐานข้อมูล (Archives Database) ที่สามารถสืบค้นและแสดงต้นฉบับเต็มในรูปแบบสำเนาดิจิทัล (Digital Archives) ได้

๓.๒ โครงการจัดการเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (๒ อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ความรู้ความสามารถ

ขอบเขตหน้าที่

๑. คัดแยกเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่ได้รับมอบเพื่อประเมินคุณค่าและแบ่งหมวดหมู่ กำหนดรหัสเอกสาร

๒. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บโสตทัศน์ที่ได้มาตรฐานสำหรับงานจดหมายเหตุ

๓. จัดเตรียมคู่มือช่วยค้น คู่มือแนะนำสารนิเทศจดหมายเหตุ

๔. จัดทำสาระสังเขป คำสำคัญ คำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ

๕. ประสานงานจัดทำระบบฐานข้อมูล (Archives Database) ที่สามารถสืบค้นและแสดงต้นฉบับเต็มในรูปแบบสำเนาดิจิทัล (Digital Archives) ได้

๖. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และแปลงไฟล์สื่อโสตทัศน์ ดูแลตลอดกระบวนการทั้งจัดส่งและรับคืนอย่างครบถ้วน

๓.๓ โครงการจัดการสิ่งพิมพ์รวบรวม (๑ อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ความรู้ความสามารถ

ขอบเขตหน้าที่

๑. คัดแยกเอกสารที่ได้รับมอบเพื่อประเมินคุณค่าเอกสารและจัดบรรจุลงกล่องเอกสารสำหรับการส่งอบ

๒. ประสานงานติดต่อการอบเอกสารจดหมายเหตุ ดูแลตลอดกระบวนการทั้งจัดส่งและรับคืนเอกสารจดหมายเหตุอย่างครบถ้วน

๓. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับงานจดหมายเหตุ

๔. ปฏิบัติการทำความสะอาดเอกสารจดหมายเหตุที่ชำรุด ชำรุดมากและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

๕. คัดแยกประเภทและแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งพิมพ์ ตามแนวทางที่กำหนด

๕. การสแกนเอกสารสิ่งพิมพ์ต้นฉบับและตรวจสอบความถูกต้อง

๖. จัดเตรียมคู่มือช่วยค้น คู่มือแนะนำสารนิเทศจดหมายเหตุ

๗. จัดทำสาระสังเขป คำสำคัญ คำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ

๘. ประสานงานจัดทำระบบฐานข้อมูล (Archives Database) ที่สามารถสืบค้นและแสดงต้นฉบับเต็มในรูปแบบสำเนาดิจิทัล (Digital Archives) ได้

๓.๔ โครงการจัดการวัตถุจดหมายเหตุ (๑ อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ความรู้ความสามารถ

ขอบเขตหน้าที่

๑. จัดหาและรวบรวมวัตถุจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับพุทธทาสภิกขุ

๒. ตรวจสอบความครบถ้วนของวัตถุจดหมายเหตุตามบัญชีรายการส่งมอบ ลงทะเบียนรับมอบ

๓. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บวัตถุที่ได้มาตรฐานสำหรับงานจดหมายเหตุ

๔. คัดแยก จัดหมวดหมู่ และลงรหัสเอกสารสำหรับจัดเรียงตามหมวดหมู่วัตถุจดหมายเหตุ

๕. ถ่ายรูปวัตถุจดหมายเหตุเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

๖. จัดเตรียมคู่มือช่วยค้น คู่มือแนะนำสารนิเทศจดหมายเหตุ

๗. จัดทำคำอธิบายวัตถุจดหมายเหตุ

๘. ประสานงานจัดทำระบบฐานข้อมูล (Archives Database) ที่สามารถสืบค้นและแสดงต้นฉบับเต็มในรูปแบบสำเนาดิจิทัล (Digital Archives) ได้

หากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจร่วมถักทอสานต่อให้เป็นจริง ในองค์กรสาธารณะเชิงกุศล-ศรัทธา โดยการดำเนินการแบบบุญบริหาร ซึ่งมิได้แสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรในเชิงพาณิชย์ แต่เน้นการปฏิบัติธรรมผ่านการปฏิบัติงาน ในลักษณะ คนได้ธรรม ธรรมได้คน และท่านมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ ส่งประวัติย่อ มาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Download ใบสมัครได้ที่http://bit.ly/2GcVMlN

หรือติดต่อที่

สำนักงานหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ชั้น ๓ (ทางเข้าสวนรถไฟ ปตท.สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐

แผนที่ http://bit.ly/mapbia