Print

ขอเชิญและชวนมาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

 ขอเชิญและชวนมาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

หอจดหมายเหตุฯ ในฐานะของมูลนิธิฯทางธรรมที่ไม่แสวงหากำไร บริหารจัดการแบบบุญนิยมด้วยระบบธรรมภาคี ผู้มีส่วนในธรรม ท่ามกลางการสนับสนุนส่งเสริมจากหลากหลายฝ่าย ภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญคือการเก็บรักษาต้นฉบับงานธรรมของครูบาอาจารย์ทางพุทธศาสนา แล้วนำมาจัดระบบเพื่อการเข้าถึงอันส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาออกมาเป็นงานธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรมแบบ Spiritual Fitness & Edutainment Center ให้กับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนทั่ว ด้วยแนวคิด สงบ เย็น เป็นประโยชน์ ตามแนวทางและปณิธาน ๓ ประการของพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ ให้สืบเนื่องต่อไปในสากลโลก

ด้วยขณะนี้ งานมีการขยายตัวอย่างมาก มีความจำเป็นต้องเสริมเติมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ที่ยังขาดกำลังประสานขับเคลื่อน ประกอบด้วย กลุ่มงานจดหมายเหตุ กลุ่มงานหนังสือและสื่อธรรม กลุ่มงานกิจกรรม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานบริหารจัดการ จึงอยากเชิญชวนท่านที่มีความสนใจทั้งในธรรมและในงาน มีความตั้งใจและเต็มใจ ตลอดจนมีทักษะ ประสบการณ์และความถนัด มาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

คุณลักษณะกลาง

๑) เป็นผู้มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ ใส่ใจศรัทธาในงานธรรมในระดับและแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเฉพาะตน และเพื่อสังคมส่วนรวมและการงาน

๒) เป็นผู้มีความตั้งใจ เต็มใจ เสียสละทุ่มเทต่องานธรรมในลักษณะการทำงานคือการปฏิบัติธรรม ทั้งในด้านปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ

๓) เป็นกัลยาณชน ผู้พร้อมเป็นกัลยาณมิตรของหมู่คณะทำงาน ตลอดทั้งธรรมภาคีเครือข่ายทางธรรมและสาธารณชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย

๔) เป็นผู้มีศักยภาพ ทักษะ ประสบการณ์ ความถนัด สอดคล้องต้องกับคุณลักษณะเฉพาะ ที่เชื่อได้ว่าจะสามารถเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบและพัฒนางานธรรมนั้น ๆ ให้ดี มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จลุล่วงก้าวหน้าและพัฒนาต่อเนื่องได้

รายละเอียดอัตรากำลัง ประกอบด้วย

๑. เจ้าหน้าที่บัญชี ( ๒ อัตรา )

คุณสมบัติ

ขอบเขตหน้าที่งาน

๒. เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ ( ๑ อัตรา )

คุณสมบัติ

ขอบเขตหน้าที่งาน

๑. เสาะแสวงหาและจัดรวบรวม ต้นฉบับทรัพยากรจดหมายเหตุ

๒. อนุรักษ์และสงวนรักษาวัดสุจดหมายเหตุ

๓. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมลจดหมายเหตุ

๔. ส่งเสริมบริการการสืบค้นข้อมูล วิจัย

๕. สร้างและพัฒนากิจกรรมต่อเนื่องที่ดี โดยมีจดหมายเหตุเป็นฐาน

๖. ดูแลห้องคลังเอกสารจดหมายเหตุโดยตรวจสอบระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องคลังเอกสารจดหมายเหตุให้เป็นไปตามเกณฑ์และรายงานต่อหัวหน้างานทราบเป็นระยะ

๗. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อนำเอกสารจดหมายเหตุไปอบฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งดูแลตลอดกระบวนการทั้งจัดส่งและรับคืนเอกสารจดหมายเหตุอย่างครบถ้วน

๘. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

 

๓. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( IT Support ๑  อัตรา )

คุณสมบัติ

ขอบเขตหน้าที่งาน

๑. ดูแลและแก้ปัญหาการใช้ระบบ Hardware & Software ของเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ติดตั้ง ตรวจสอบ และจัดซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานต่างๆ
๓. ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการสำรองและกู้คืนข้อมูล ระบบการพิมพ์งานผ่านเครือข่าย ระบบควบคุมโปรแกรมป้องกันไวรัส ระบบเครือข่ายเบื้องต้น และระบบให้บริการอินเทอร์เน็ตกลาง
๔. จัดหา หรือพัฒนาระบบสำหรับใช้งานในสำนักงาน
๕. สร้าง-ดูแล Website และสื่อ Online ต่างๆ ของหอจดหมายเหตุ
๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
๗. ตรวจสอบ ปรับปรุง และบำรุงรักษาฐานข้อมูล และการสำรองข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๘. ติดตามผลและรวบรวมปัญหาจากการใช้โปรแกรมระบบงาน เพื่อสรุปผลและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับโปรแกรมเมอร์
๙. ฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรม
๑๐. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อนำมาใช้กับองค์กร

หากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจร่วมถักทอสานต่อให้เป็นจริง ในองค์กรสาธารณะเชิงกุศล-ศรัทธา โดยการดำเนินการแบบบุญบริหาร ซึ่งมิได้แสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรในเชิงพาณิชย์ แต่เน้นการปฏิบัติธรรมผ่านการปฏิบัติงาน ในลักษณะ คนได้ธรรม ธรรมได้คน และท่านมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ ส่งประวัติย่อ มาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Download ใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2GcVMlN

หรือติดต่อที่

สำนักงานหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ชั้น ๓ (ทางเข้าสวนรถไฟ ปตท.สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐–๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐

แผนที่ http://bit.ly/mapbia