Recommend Print

ขอเชิญและชวนมาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

 

 

 

ขอเชิญและชวนมาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

หอจดหมายเหตุฯ ในฐานะของมูลนิธิฯทางธรรมที่ไม่แสวงหากำไร บริหารจัดการแบบบุญนิยมด้วยระบบธรรมภาคี ผู้มีส่วนในธรรม ท่ามกลางการสนับสนุนส่งเสริมจากหลากหลายฝ่าย ภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญคือการเก็บรักษาต้นฉบับงานธรรมของครูบาอาจารย์ทางพุทธศาสนา แล้วนำมาจัดระบบเพื่อการเข้าถึงอันส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาออกมาเป็นงานธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรมแบบ Spiritual Fitness & Edutainment Center ให้กับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนทั่ว ด้วยแนวคิด สงบ เย็น เป็นประโยชน์ ตามแนวทางและปณิธาน ๓ ประการของพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ ให้สืบเนื่องต่อไปในสากลโลก

ด้วยขณะนี้ งานมีการขยายตัวอย่างมาก มีความจำเป็นต้องเสริมเติมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ที่ยังขาดกำลังประสานขับเคลื่อน ประกอบด้วย กลุ่มงานจดหมายเหตุ กลุ่มงานหนังสือและสื่อธรรม กลุ่มงานกิจกรรม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานบริหารจัดการ จึงอยากเชิญชวนท่านที่มีความสนใจทั้งในธรรมและในงาน มีความตั้งใจและเต็มใจ ตลอดจนมีทักษะ ประสบการณ์และความถนัด มาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

คุณลักษณะกลาง

๑) เป็นผู้มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ ใส่ใจศรัทธาในงานธรรมในระดับและแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเฉพาะตน และเพื่อสังคมส่วนรวมและการงาน

๒) เป็นผู้มีความตั้งใจ เต็มใจ เสียสละทุ่มเทต่องานธรรมในลักษณะการทำงานคือการปฏิบัติธรรม ทั้งในด้านปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ

๓) เป็นกัลยาณชน ผู้พร้อมเป็นกัลยาณมิตรของหมู่คณะทำงาน ตลอดทั้งธรรมภาคีเครือข่ายทางธรรมและสาธารณชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย

๔) เป็นผู้มีศักยภาพ ทักษะ ประสบการณ์ ความถนัด สอดคล้องต้องกับคุณลักษณะเฉพาะ ที่เชื่อได้ว่าจะสามารถเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบและพัฒนางานธรรมนั้น ๆ ให้ดี มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จลุล่วงก้าวหน้าและพัฒนาต่อเนื่องได้

รายละเอียดอัตรากำลัง ประกอบด้วย

๑. เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง  อายุ ๒๘ - ๓๘ ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ ๓ ปี ขึ้นไป  หากมีประสบการณ์บัญชีทางด้าน Stock, รับฝากขาย และระบบหน้าร้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ โดยเฉพาะโปรแกรม WINSpeed จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตหน้าที่งาน

 • บันทึกบัญชีทั้งระบบ จนถึงปิดงบการเงินรายเดือน และรายปี
 • ตรวจสอบยอดคงเหลือ  และกระทบยอดบัญชี
 • จัดทำรายงานและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
 • จัดทำรายงานสินค้า สินทรัพย์ถาวร รวมถึงทะเบียนคุมและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐ์ศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ ๓ – ๕ ปี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน  เจรจาต่อรอง และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ขอบเขตหน้าที่งาน

 • จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา
 • ประเมินและบริหารจัดการผู้ขาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความร่วมมือการปฏิบัติงานภารกิจของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 

หากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจร่วมถักทอสานต่อให้เป็นจริง ในองค์กรสาธารณะเชิงกุศล-ศรัทธา โดยการดำเนินการแบบบุญบริหาร ซึ่งมิได้แสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรในเชิงพาณิชย์ แต่เน้นการปฏิบัติธรรมผ่านการปฏิบัติงาน ในลักษณะ คนได้ธรรม ธรรมได้คน และท่านมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ ส่งประวัติย่อ มาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Download ใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2GcVMlN

หรือติดต่อที่

สำนักงานหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ชั้น ๓ (ทางเข้าสวนรถไฟ ปตท.สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐–๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐

แผนที่ http://bit.ly/mapbia