Print Recommend Feed Entries

 • ใช้ชีวิตด้วยจิตว่างอย่างพระพุทธองค์

  เราจงได้สนใจในพระธรรมที่มีอยู่เพียงข้อเดียว ที่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวแก่ตน หรือความยึดถือว่าตัวว่าตนนี้เสียโดยสิ้นเชิง เราก็จะเป็นคนสงบเย็น ไม่มีอะไรจะมาทำให้เป็นทุกข์ได้ ให้พญามารเข้ามาเป็นฝูง ๆ ...

  อ่านต่อ
 • พุทธทาส - ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม

  ถ้าเกิดตั้งปัญหาถามขึ้นว่า อะไรเป็นเครื่องปิดบังพระนิพพานอันเป็นตัวพุทธธรรมที่เราประสงค์จะเข้าถึงแล้ว เราจะพบคำตอบว่า “พระพุทธเจ้า” นั่นเองกลับมาเป็นภูเขามหึมาบังพระนิพพาน สภาพการณ์เช่นนี้กำลังมีอยู่...

  อ่านต่อ
 • เปิดตัว "ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ฉบับย่อ)" ออนไลน์

  ธรรมะยิ่งแพร่หลายไปเท่าใด ก็ยิ่งสะดวกและง่ายดาย ในการศึกษาและปฏิบัติเท่านั้น มีการศึกษาและปฏิบัติธรรมะมากเท่าใด ก็จะยิ่งบรรเทาความเลวร้าย ไม่พึงปรารถนา นานาประการลงไปได้มากเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...

  อ่านต่อ
 • พุทธธรรมเสรีธรรม - มรดกธรรมพุทธทาส

  ในอารยธรรมมนุษยชาติที่ผ่านมา ถ้าเรามองว่ามีวิธีระบบอธิบายความจริงอะไรบ้าง ดิฉันคิดว่ามี ๔ แบบใหญ่ ๆ ด้วยกัน แบบที่ ๑ แบบสายเลือดบรรพบุรุษ เป็นคำของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงซึ่งอธิบายแม่น้ำ สำหรับชนเผ่าอ...

  อ่านต่อ
 • พุทธทาสกับเซ็น - ภาพปริศนาธรรม : เสียงตบมือข้างเดียว

  ภ าพที่ปรากฎอยู่นี้เรียกว่า “ภาพของเสียงตบมือข้างเดียว” เสียงของมือที่ตบข้างเดียว ฟังดูก็ชวนให้งงเต็มที ตบมือข้างเดียวจะตบได้อย่างไร จะดังได้อย่างไร ก็คอยดูต่อไป มือโง่ไม่มัวตบอยู่ข้างเดียว หรือจะเป็...

  อ่านต่อ