Print Recommend Feed Entries

  • พุทธธรรมเสรีธรรม - มรดกธรรมพุทธทาส

    ในอารยธรรมมนุษยชาติที่ผ่านมา ถ้าเรามองว่ามีวิธีระบบอธิบายความจริงอะไรบ้าง ดิฉันคิดว่ามี ๔ แบบใหญ่ ๆ ด้วยกัน แบบที่ ๑ แบบสายเลือดบรรพบุรุษ เป็นคำของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงซึ่งอธิบายแม่น้ำ สำหรับชนเผ่าอินเดียนแดง แม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำเท่านั้น แต่เป็นสายเลือดของบรรพบุรุษ ส่วนวิทยาศาสตร์เห็นน้ำ เรียกว่า เป็นไฮโดรเจนสอง ออกซิเจนหนึ่ง เวลาเราเห็นด้วยตาในระดับวัฒนธรรม แม่น้ำก็คือแม่น้ำ แต่วิทยาศาสตร์เรียกว่...

    อ่านต่อ
  • พุทธทาสกับเซ็น - ภาพปริศนาธรรม : เสียงตบมือข้างเดียว

    ภ าพที่ปรากฎอยู่นี้เรียกว่า “ภาพของเสียงตบมือข้างเดียว” เสียงของมือที่ตบข้างเดียว ฟังดูก็ชวนให้งงเต็มที ตบมือข้างเดียวจะตบได้อย่างไร จะดังได้อย่างไร ก็คอยดูต่อไป มือโง่ไม่มัวตบอยู่ข้างเดียว หรือจะเป็นมือฉลาดที่รู้จักตบได้โดยไม่ต้องมีมืออีกข้างหนึ่ง ขอให้ดูรายละเอียดในภาพนี้ด้วยว่า มือข้างหนึ่งมีลักษณะตบ มืออีกข้างหนึ่งไปกำเอาธูปไว้ พระพุทธรูปอยู่ตรงกลาง มีเครื่องบูชาพระพุทธรูปครบถ้วน. ทำไมเรียกว่...

    อ่านต่อ