Print Recommend Feed Entries

 • การทำบุญวันปีใหม่ให้ถูกต้อง

  ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษ ปรารภเหตุเป็นอภิรักขิตสมัย กล่าวคือวันขึ้นปีใหม่ ดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว ธรรมเทศนาในวันนี้จะได้แสดงโดยหัวข้อว่า อัปปะมัตตาน มียันติเยปะมัตตา ยะถามะตา ซึ่งแปลว่า บุคคลผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมไม่ตาย บุคคลผู้ประมาทแล้ว ย่อมเป็นเหมือนผู้ตายแล้ว ดังนี้... การทำบุญในวันปีใหม่นี้อย่างน้อยที่สุดมันก็จะต้องทำด้วยความรู้สึกคิดนึกชนิดที่เป็นความไม่ป...

  อ่านต่อ
 • ใช้ชีวิตด้วยจิตว่างอย่างพระพุทธองค์

  เราจงได้สนใจในพระธรรมที่มีอยู่เพียงข้อเดียว ที่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวแก่ตน หรือความยึดถือว่าตัวว่าตนนี้เสียโดยสิ้นเชิง เราก็จะเป็นคนสงบเย็น ไม่มีอะไรจะมาทำให้เป็นทุกข์ได้ ให้พญามารเข้ามาเป็นฝูง ๆ ก็ไม่สามารถทำบุคคลชนิดนี้ให้เป็นคนทุกข์ได้ เขาจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือในโลกอื่น ๆ ก็ตาม ไม่มีทางที่จะทุกข์ได้ แม้จะเป็นชาวนาที่กำลังทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่กลางทุ่งนา ก็ไม่มีทางที่จะทุกข์ได้ แม้จะ...

  อ่านต่อ
 • พุทธทาส - ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม

  ถ้าเกิดตั้งปัญหาถามขึ้นว่า อะไรเป็นเครื่องปิดบังพระนิพพานอันเป็นตัวพุทธธรรมที่เราประสงค์จะเข้าถึงแล้ว เราจะพบคำตอบว่า “พระพุทธเจ้า” นั่นเองกลับมาเป็นภูเขามหึมาบังพระนิพพาน สภาพการณ์เช่นนี้กำลังมีอยู่...

  อ่านต่อ
 • เปิดตัว "ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ฉบับย่อ)" ออนไลน์

  ธรรมะยิ่งแพร่หลายไปเท่าใด ก็ยิ่งสะดวกและง่ายดาย ในการศึกษาและปฏิบัติเท่านั้น มีการศึกษาและปฏิบัติธรรมะมากเท่าใด ก็จะยิ่งบรรเทาความเลวร้าย ไม่พึงปรารถนา นานาประการลงไปได้มากเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...

  อ่านต่อ
 • พุทธธรรมเสรีธรรม - มรดกธรรมพุทธทาส

  ในอารยธรรมมนุษยชาติที่ผ่านมา ถ้าเรามองว่ามีวิธีระบบอธิบายความจริงอะไรบ้าง ดิฉันคิดว่ามี ๔ แบบใหญ่ ๆ ด้วยกัน แบบที่ ๑ แบบสายเลือดบรรพบุรุษ เป็นคำของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงซึ่งอธิบายแม่น้ำ สำหรับชนเผ่าอ...

  อ่านต่อ