Print Recommend Feed Entries

  • พุทธทาส - ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม

    ถ้าเกิดตั้งปัญหาถามขึ้นว่า อะไรเป็นเครื่องปิดบังพระนิพพานอันเป็นตัวพุทธธรรมที่เราประสงค์จะเข้าถึงแล้ว เราจะพบคำตอบว่า “พระพุทธเจ้า” นั่นเองกลับมาเป็นภูเขามหึมาบังพระนิพพาน สภาพการณ์เช่นนี้กำลังมีอยู่ในจิตใจของพุทธบริษัททั่วๆ ไป ซึ่งถ้ากล่าวให้สั้นๆ ตรงๆ ที่สุดก็กล่าวว่า ท่านทั้งหลายไม่เข้าถึงพุทธธรรมก็เพราะว่า “พระพุทธเจ้าตามทัศนะของท่าน” ขวางหน้าท่านอยู่ ท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งเห็นว่า ถ้อยคำข้างบน...

    อ่านต่อ
  • เปิดตัว "ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ฉบับย่อ)" ออนไลน์

    ธรรมะยิ่งแพร่หลายไปเท่าใด ก็ยิ่งสะดวกและง่ายดาย ในการศึกษาและปฏิบัติเท่านั้น มีการศึกษาและปฏิบัติธรรมะมากเท่าใด ก็จะยิ่งบรรเทาความเลวร้าย ไม่พึงปรารถนา นานาประการลงไปได้มากเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ บรรเทาความเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเลวร้ายทุกชนิด ทุกระดับ - พุทธทาสภิกขุ ธรรมโฆษณ์ แปลตามตัวอักษร คือ การโฆษณาธรรม หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ของพุทธทาสภิกขุได้รวบรวมผลงานทางธรรมที่ได้รับจากการศ...

    อ่านต่อ