• เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี ๒๕๖๒ “ปีใหม่...ชีวิตใหม่ ทำในใจให้ถูกต้อง”
  เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี ๒๕๖๒ “ปีใหม่...ชีวิตใหม่ ทำในใจให้ถูกต้อง”

  ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๖๑ รายละเอียด คลิกที่นี่

 • เทศกาลเจริญสติ ๙ วันภาวนา ส่งท้ายปี ๒๕๖๑
  เทศกาลเจริญสติ ๙ วันภาวนา ส่งท้ายปี ๒๕๖๑

  เตรียมตัวเตรียมใจรับปีใหม่ กับการฝึกใจให้มีสติสมบูรณ์ กับ ๑๔ กิจกรรมภาวนาใน ๙ วัน ก่อนสิ้นปี รายละเอียด คลิกที่นี่

 • อาจารยบูชา และ บุญจาริก
  อาจารยบูชา และ บุญจาริก

  ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ ปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา รายละเอียด คลิกที่นี่

 • หลักสูตรแพทย์แผนใจ - เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจ โดยอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์
  หลักสูตรแพทย์แผนใจ - เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจ โดยอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์

  หลักสูตรที่สมบูรณ์ด้วยกิจกรรมทั้งปริยัติและปฏิบัติ เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากงานชุด "ธรรมโฆษณ์" ชุดจากพระโอษฐ์ ของพุทธทาสภิกขุ ฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้ อานาปานสติภาวนา รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 • ฟังธรรมตามกาล
  ฟังธรรมตามกาล

  ฟังธรรมตามกาล ปั พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) กำหนดการตลอดปี คลิ๊กที่นี่