คำแม่บท จำนวนผู้เข้าชม   3911  ครั้ง 

      1. กรรม
      2. กาม
      3. กิเลส
      4. ขันธ์
      5. จิต
      6. ชาติ
      7. ชีวิต
      8. ตถตา
      9. ตัณหา
      10. ไตรลักษณ์
      11. ทาน
      12. ทุกข์
      13. ธรรม
      14. ธาตุ
      15. นรก
      16. นามรูป
      17. นิพพาน
      18. นิวรณ์
      19. บาป
      20. บุญ
      21. ปฏิจจสมุปบาท
      22. ปรมัตถธรรม
      23. ปัญญา
      24. ผัสสะ
      25. พรหมจรรย์
      26. พัฒนา
      27. พุทธะ
      28. มนุษย์
      29. โลก
      30. โลกิยธรรม
      31. โลกุตตรธรรม
      32. วิชชา
      33. วิญญาณ
      34. วิปัสสนา
      35. วิมุตติ
      36. เวทนา
      37. ศรัทธา
      38. ศาสนา
      39. ศีล
      40. ศีลธรรม
      41. สติ
      42. สมาธิ
      43. สวรรค์
      44. สังขาร
      45. สังฆะ
      46. สันโดด
      47. สิกขา
      48. สุข
      49. สุญญตา
      50. อตัมมยตา
      51. อนัตตา
      52. อนิจจัง
      53. อรหันต์
      54. อริยมรรค
      55. อวิชชา
      56. อัตตา
      57. อายตนะ
      58. อิทัปปัจจยตา
      59. อุปาทาน
      60. ฮึฮึ กชาติกตา    Version 1.01 อัพเดทวันที่ 8/9/2560